∞ მუხლი 149. მოგების ან ზარალის აუღიარებლობა / Article 149 - Non-recognition of profit or loss

1. დასაბეგრი შემოსავლის განსაზღვრისას არანაირი მოგება ან ზარალი მხედველობაში არ მიიღება, თუ ხდება:
ა) აქტივის გადაცემა მეუღლეებს შორის;
ბ) აქტივის გადაცემა ყოფილ მეუღლეებს შორის განქორწინების დროს;
გ) აქტივის არანებაყოფლობითი განადგურება/ჩამორთმევა და განადგურების/ჩამორთმევის წლის მომდევნო 2 წლის დასრულებამდე:
გ.ა) განადგურების/ჩამორთმევის შედეგად მიღებული კომპენსაციის თანხის რეინვესტირება ხორციელდება მსგავსი სახისა და მახასიათებლის მქონე აქტივში;
გ.ბ) განადგურებული/ჩამორთმეული აქტივის ჩანაცვლება ხდება კომპენსაციის შედეგად მიღებული მსგავსი სახისა და მახასიათებლის მქონე აქტივით.

4720-რს 29/12/2015

დ) უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე ნებისმიერი ფორმით (მათ შორის, საერთაშორისო დეპოზიტარული ხელწერილების სახით) სავაჭროდ დაშვებული/განთავსებული რეზიდენტი კომპანიის  აქციების რეგისტრირებული მესაკუთრის ცვლილება ამ აქციების  ბენეფიციარი მესაკუთრის შეუცვლელად.


2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული შემცვლელი აქტივის ღირებულება განისაზღვრება შეცვლილი აქტივის საბალანსო ღირებულების გათვალისწინებით განადგურების/ჩამორთმევის მომენტისათვის.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გადაცემული აქტივის ღირებულებად ითვლება გარიგების მომენტში მოცემული აქტივის ღირებულება გადამცემი მხარისათვის.
4. ამ მუხლის მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ აქტივებზე, რომლებიც ამ კოდექსის XV თავის შესაბამისად ექვემდებარება ამორტიზაციას ჯგუფური მეთოდით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად ჯგუფის ყველა აქტივი ერთდროულად გადაიცემა.

1. In determining taxable income, no profit or loss shall be taken into account if:

a) assets are transferred between spouses;

b) assets are transferred between the former spouses at the time of dissolution of marriage;

c) assets are involuntarily destroyed/confiscated and if before the end of the next two years from the year in which the assets are destroyed/confiscated:

c.a) the amount received as a compensation for the destruction/confiscation is reinvested into an asset of similar type and character;

c.b) the destroyed/confiscated asset is replaced with an asset of similar type and character obtained as a result of compensation.

d) the registered shareholder of the resident company listed on/placed at a stock exchange of the foreign country in any form (including in the form of Global Depositary Receipts) is changed without changing of the beneficiary shareholder.

2. The value of the replacement asset referred to in paragraph 1(c) of this article shall be determined by taking into account the value of the replaced asset at the moment of the destruction/confiscation.

3. The value of the asset transferred under paragraph1 (a) and (b) of this article shall be the value of the given asset at the moment of the transaction for the transferring party.

4. The provisions of this article shall not apply to the assets that are subject to a group depreciation method under Chapter XV of this Code, except where all the assets of a group are transferred simultaneously under paragraph 1(a) and (b) of this Article.