∞ მუხლი 148. აქტივების ღირებულება / Article 148 - Value of assets

1. აქტივების ღირებულებაში შეიტანება მათი შესყიდვის, წარმოების, მშენებლობის, მონტაჟისა და დადგმის ხარჯები (დანახარჯები), აგრეთვე სხვა ხარჯები (დანახარჯები), რომლებიც ზრდის მათ ღირებულებას, გარდა ისეთი ხარჯებისა (დანახარჯებისა), რომელთა პირდაპირ გამოქვითვის უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელს, ხოლო აქტივების უსასყიდლოდ მიღებისას – ამ აქტივების საბაზრო ფასი.
2. აქტივების მხოლოდ ნაწილის მიწოდების ან გადაცემის შემთხვევაში აქტივების ღირებულება მიწოდების ან გადაცემის მომენტში ნაწილდება დარჩენილ და მიწოდებულ ან გადაცემულ ნაწილებს შორის.
3. თავდაპირველად ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალების სხვა მიზნებისათვის გამოყენების შემთხვევაში მისი ღირებულება განისაზღვრება იმ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსით, რომელშიც ეს ძირითადი საშუალება მანამდე აღირიცხებოდა.

1. Value of assets shall include their purchase, production, construction, assembly and installation expenses (costs) as well as other expenses (costs) that increase their value, except for the expenses (costs) that may be directly deducted by a taxpayer, and in the event of receiving assets free of charge, the market price of such assets.

2. If only a portion of assets is supplied or transferred, the value of the assets at the moment of supply or transfer shall be apportioned between the remaining and the supplied or transferred portions.

3. If a fixed asset that was originally leased has been used for other purposes, its value shall be determined by the book value of the group in which the fixed asset was previously recorded.