∞ მუხლი 146. კომპენსირებული გამოქვითვები და რეზერვების შემცირება / Article 146 - Reimbursed deductions and reduction of reserves

1. ადრე გამოქვითული ხარჯების, ზარალისა და უიმედო ვალების ანაზღაურებით მიღებული თანხა იმ წლის შემოსავლად ითვლება, რომელშიც ანაზღაურდა იგი.
2. წინასწარ გამოქვითული რეზერვების შემცირებისას შემცირებული თანხა შეიტანება მიმდინარე წლის ერთობლივ შემოსავალში.

1. The amount of compensation for previously deducted expenses, losses and bad debts shall be reported as income in the year in which it is received.

2. If the reserves deducted in advance are reduced, the reduced amount shall be included in gross income.