∞ მუხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი / Article 142 - Moment of incurring expenses under the accrual method

1. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, დარიცხვის მეთოდის გამოყენებისას გარიგებასთან (ხელშეკრულებასთან) დაკავშირებული ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება მომენტი, როცა შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა:
ა) შესაძლებელია გადასახადის გადამხდელის მიერ ფინანსური ვალდებულების აღების ცალსახად მიჩნევა;
ბ) ფინანსური ვალდებულების ოდენობა შეიძლება საკმარისი სიზუსტით შეფასდეს;
გ) გარიგების (ხელშეკრულების) ყველა მონაწილემ ფაქტობრივად შეასრულა თავისი ვალდებულება ამ გარიგების (ხელშეკრულების) მიხედვით და სათანადო ანაზღაურება ექვემდებარება აუცილებელ გადახდას.

2. ფინანსურ ვალდებულებაში იგულისხმება გარიგების (ხელშეკრულების) შედეგად აღებული ვალდებულება, რომლის შესრულების ძალითაც ამ გარიგების (ხელშეკრულების) მეორე მონაწილემ უნდა მიუთითოს ვალდებულების შესაბამისი შემოსავალი ფულადი ან სხვა ფორმით.
3. სავალო ვალდებულების პროცენტის ან იჯარით გაცემული ქონებიდან გადასახდელის გადახდისას ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის მომენტი. თუ სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადა რამდენიმე საანგარიშო პერიოდს მოიცავს, ხარჯები საანგარიშო პერიოდებს შორის ნაწილდება მათი დარიცხვების შესაბამისად.

4. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებისა, თუ პირი, გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტისა, იყენებს დარიცხვის მეთოდს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება თანხის გადახდის მომენტი, როდესაც:
ა) გადახდა უკავშირდება ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა;
ბ) მიღებული მომსახურებისათვის საკომპენსაციო თანხის გადახდა უკავშირდება არარეზიდენტ საწარმოს, რომელიც არ მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში.

მუხლი 309. გარდამავალი დებულებანი

48. ამ კოდექსის 142-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოქმედება არ ვრცელდება 2011 წლის 1 იანვრამდე დარიცხულ და გადაუხდელ თანხებზე.

1. Unless otherwise provided for in this article, when using an accrual method of accounting, the moment of incurring expenses related to a contract (agreement) shall be the moment when all the following conditions are fulfilled:

a) a taxpayer can be clearly deemed to have assumed a financial obligation;

b) the amount of the financial obligation may be assessed with sufficient accuracy;

c) all the parties to the contract (agreement) have actually fulfilled their obligations under the contract (agreement) and the appropriate compensation is subject to necessary payment.

2. Financial obligations shall mean the obligations assumed under a contract (agreement) as a result of the fulfilment of which the other party to the contract (agreement) shall indicate income corresponding to the obligation in cash or in any other form.

3. When interest on a debt obligation or rent for leased property is paid, the moment of incurring expenses shall be the moment when the term of the debt obligation or lease agreement expires. If the term of a debt obligation or lease agreement includes several reporting periods, the expenses shall be apportioned to the reporting periods according to their accrual.

4. Notwithstanding paragraphs (1)-(3) of this article, if a person, other than a licensed financial institution, uses an accrual method of accounting, the moment of incurring expenses shall be the moment when the amount is paid, if:

a) the payment is related to a natural person other than a natural person registered as a VAT payer;

b) the payment of the amount in compensation for services received is related to a non-resident enterprise that does not belong to a non-resident’s permanent establishment in Georgia.