∞ მუხლი 141. დარიცხვის მეთოდით შემოსავლების მიღების მომენტი / Article 141 - Moment of earning income under the accrual method

1. გადასახადის გადამხდელის შემოსავლების მიღების უფლება მოპოვებულად ითვლება, თუ:

ა) შესაბამისი თანხა ექვემდებარება გადასახადის გადამხდელისათვის გადახდას;
ბ) გადასახადის გადამხდელმა შეასრულა გარიგებით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება.

2. თუ გადასახადის გადამხდელი სწევს მომსახურებას, ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული უფლება მის მიერ გარიგებით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის დამთავრების მომენტში მოპოვებულად ითვლება.
3. თუ გადასახადის გადამხდელი იღებს ან მას უფლება აქვს, მიიღოს შემოსავალი პროცენტის სახით ან ქონების იჯარით გადაცემით, შემოსავალი სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლის მომენტში მიღებულად ითვლება. ამასთანავე, თუ სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადა რამდენიმე საანგარიშო პერიოდს მოიცავს, შემოსავალი საანგარიშო პერიოდებს შორის ნაწილდება თითოეულ საანგარიშო პერიოდში დარიცხული ან დასარიცხი თანხის მიხედვით.
4. ბანკები სესხებზე დარიცხულ პროცენტებსა და ჯარიმებს შემოსავლად აღიარებენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით.

5092-IIს 2019 წლის 1 იანვრიდან

 მე-4 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
1. A taxpayer shall be deemed to have obtained the right to earn income if:

a) the appropriate amount is subject to payment to the taxpayer;

b) the taxpayer has fulfilled all the obligations under a contract (agreement).

2. If a taxpayer provides services, the right indicated in the first paragraph of this article shall be deemed obtained at the moment when the taxpayer completes the services under the contract (agreement).

3. If a taxpayer earns or has the right to earn income in the form of interest or from leasing property, the income shall be deemed to have been obtained at the moment when the debt obligation or lease agreement expires. At the same time, if the term of the debt obligation or lease agreement includes several reporting periods, income shall be apportioned to these reporting periods according to the amount charged or to be charged in each reporting period.

4. Banks shall recognise interest and penalties accrued on loans as income in the manner prescribed by the National Bank of Georgia.

[4. (Deleted – No 5092, 13.5.2016). (Shall become effective from 1 January 2019)]