∞ მუხლი 139. საკასო მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი / Article 139 - Moment of incurring expenses under the cash method

1. აღრიცხვის საკასო მეთოდის გამოყენებისას ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება გადასახადის გადამხდელის მიერ ხარჯების ფაქტობრივად გაწევის მომენტი, გარდა ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. აღრიცხვის საკასო მეთოდის გამოყენებისას გადასახადის გადამხდელის მიერ ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება:
ა) ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას – ნაღდი ფულის გადახდის მომენტი;
ბ) უნაღდო წესით ანგარიშსწორებისას – ბანკის მიერ გადასახადის გადამხდელის საბანკო ან სხვა ანგარიშიდან თანხების ჩამოწერის მომენტი.
3. გადასახადის გადამხდელის წინაშე ფინანსურ ვალდებულებათა გაუქმების ან დაფარვის შემთხვევაში, კერძოდ, ურთიერთჩათვლის დროს, ხარჯების გაწევის მომენტად ითვლება ამ ვალდებულებათა გაუქმების ან დაფარვის მომენტი.
4. სავალო ვალდებულების ან ქონების იჯარით გაცემასთან დაკავშირებული გადასახდელის მიმართ, თუ სავალო ვალდებულების ან იჯარის ხელშეკრულების ვადა რამდენიმე საანგარიშო პერიოდს მოიცავს, ფაქტობრივად გადახდილი პროცენტის (იჯარის) თანხა, რომელიც გამოიქვითება საგადასახადო წლის განმავლობაში, არის პროცენტის (იჯარის) ის თანხა, რომელიც გამოიანგარიშება თითოეულ საანგარიშო პერიოდში დარიცხული ან დასარიცხი თანხის მიხედვით.

1. When using a cash method of accounting, the moment of incurring expenses shall be the moment when a taxpayer actually incurs expenses, except as provided for in the third and fourth paragraphs of this article.

2. When using a cash method of accounting, the moment of incurring expenses by a taxpayer shall be:

a) if payment is made in cash – the moment when cash is paid;

b) in the case of non-cash settlement – the moment when a bank debits sums from a taxpayer's banking or other account.

3. If financial obligations of a taxpayer are cancelled or covered, namely in the case of a mutual set-off, the moment of incurring expenses shall be the moment of cancellation or coverage of those obligations.

4. In connection with debt obligations or payments related to leasing property, if the term of debt obligations or lease agreement includes several reporting periods, the amount of actually paid interest (rent) that is deducted throughout a tax year shall be the amount of interest (rent) that is calculated according to the amount charged or to be charged in each reporting period.