☻ თავი 19. საგადასახადო აღრიცხვის წესები / Chapter XIX - Tax Accounting Rules