€ მუხლი 133. იჯარის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან (ამოღებულია) / Article 133 - (Deleted)

საქართველოს 2011 წლის 14 ივნისის კანონი №4754 
საქართველოს 2011 წლის 8 ნოემბრის კანონი №5202 

☻ თავი 18. შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან / Chapter XVIII - Taxation of Income at the Source

საგადასახადო კოდექსი -Tax code