€ მუხლი 132. როიალტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან / Article 132 - Taxation of royalty at the source

1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით რეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის (გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა) გადახდილი როიალტი იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 20-პროცენტიანი განაკვეთით.
2. ფიზიკური პირის მიერ (გარდა ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა) მიღებული როიალტი, რომელიც დაიბეგრა გადახდის წყაროსთან, არ ჩაირთვება ამ პირის ერთობლივ შემოსავალში და შემდგომ დაბეგვრას არ ექვემდებარება.
3. მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომელმაც მიიღო საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი როიალტი, უფლება აქვს, ჩაითვალოს გადახდის წყაროსთან ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადის თანხა.
4. სახელმწიფოსათვის გადახდილი როიალტი გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება.

1. Royalty paid by a non-resident's permanent establishment or by a resident or on their behalf to a resident natural person (other than the natural person registered as a VAT payer) shall be taxed at the source at the rate of 20% of the amount payable.

2. Royalty received by a natural person (except as provided for in the third paragraph of this article) that has been taxed at the source shall not be included into the person’s gross income and shall not be subject to further taxation.

3. An entrepreneur natural person who has received royalty taxed at the source in Georgia may deduct the amount of the tax paid at the source.

4. Royalty paid to the State shall not be taxed at source.