€ მუხლი 133.-2 . ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე ფიზიკური პირის შემოსავლის დაბეგვრა / Article 1332 – Taxation by a tourist enterprise of the income of a natural person who is the owner of the hotel assets/part of the assets

N2946-Iს გამოქვეყნების თარიღი 24/12/2014

1. ტურისტული საწარმოს მიერ ფიზიკურ პირზე შესაბამისი ხელშეკრულების სა­ფუძველზე გაცემული ანაზღაურება იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით.

 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი, რომელიც დაიბეგრა გადახდის წყაროსთან, არ ჩაირთვება მიმღები პირის ერთობლივ შემოსავალში და შემდგომ არ დაიბეგრება.

1. Remuneration paid by a tourist enterprise to a natural person under a relevant contract shall be taxed at the rate of 5% of the amount taxed at source.

2. In the case set out in paragraph 1 of this article, the income received by a natural person, which is taxed at source, shall not be included in the gross income of the receiving person and shall not be subject to subsequent taxation.