☻ თავი 18. შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან / Chapter XVIII - Taxation of Income at the Source