» მუხლი 129. საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების სპეციალური დებულებანი / Article 129 - Special provisions of transfer pricing

1. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში გააკეთოს ახსნა-განმარტება, რის საფუძველზე თვლის თავის მიერ მიღებულ მოგებას ამ კოდექსის 127-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული საბაზრო პრინციპის შესაბამისად. ამასთანავე, გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საკმარისი ინფორმაცია და ანალიზი საკუთარი ახსნა-განმარტების გასამყარებლად და იმის შესამოწმებლად, რამდენად შეესაბამება მის მიერ ურთიერთდამოკიდებულ პირებთან განხორციელებული ოპერაციები ამ კოდექსის 127-ე მუხლის პირველ ნაწილს.
2. თუ საწარმოს, რომელიც იბეგრება საქართველოში, და მის ურთიერთდამოკიდებულ საწარმოს შორის განხორციელებული ოპერაციის პირობებში სხვა ქვეყნის საგადასახადო ორგანომ შეიტანა შესწორება, რომლის შედეგადაც ამ ქვეყანაში დაიბეგრა მოგების ის ნაწილი, რომელიც უკვე დაბეგრილი იყო საქართველოში, და ამ ქვეყანასთან საქართველოს დადებული აქვს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება, მაშინ საქართველოს საგადასახადო ორგანო საქართველოს გადამხდელი საწარმოს მოთხოვნის საფუძველზე გადაამოწმებს, შეესაბამება თუ არა შეტანილი შესწორება საბაზრო პრინციპს. თუ საგადასახადო ორგანო დაასკვნის, რომ ზემოაღნიშნული შესწორება შეესაბამება საბაზრო პრინციპს, იგი შეიტანს შესაბამის შესწორებას და განახორციელებს საქართველოს გადამხდელი საწარმოს გადასახადის თანხის კორექტირებას.
3. საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების მეთოდები და მათი გამოყენება, დამოუკიდებელი ოპერაციის შედარებადობის განსაზღვრა, ოპერაციის კორექტირების განხორციელების წესი, ოპერაციის მხარეთა მიერ საგადასახადო ორგანოსათვის წარსადგენი ინფორმაცია, დოკუმენტთა ნუსხა, საბაზრო ფასების თაობაზე ინფორმაციის წყაროები, ფასების დიაპაზონის გამოყენების წესი, ამ თავის მიზნებისთვის გამოსაყენებელი ვადები და სხვა პროცედურული საკითხები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.
4. საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შემოწმება ხორციელდება ამ თავის დებულებათა შესაბამისად, რის შესახებაც გადაწყვეტილებას იღებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი.

1. If so requested by a tax authority, a taxpayer shall provide an explanation as to why he/she believes that the profit earned by him/her is in accordance with the concept of an arm’s length transaction defined by Article 127(1) of this Code. At the same time, a taxpayer may provide sufficient information and analysis to back up his/her arguments and to verify the conformity of the transactions performed by the taxpayer with related persons with Article 127(1) of this Code.

2. If the terms of an agreement concluded between an enterprise taxed in Georgia and its related enterprise is adjusted by a tax authority of another country, as a result of which that country is to charge taxes on that portion of the profit that has already been taxed in Georgia, and Georgia has signed a double taxation avoidance agreement with that country, then the Georgian tax authority shall, based on the request from the Georgian taxpayer enterprise, verify whether the adjustment made is in accordance with the concept of an arm’s length transaction. If the tax authority concludes that the aforesaid adjustment complies with the concept of an arm’s length transaction, it shall make appropriate corrections and adjust the amount of tax of the Georgian taxpayer enterprise.

3. Transfer pricing methods and their application, determination of comparability of uncontrolled transactions, transaction adjustment procedure, information and documents to be submitted by the parties to a transaction to a tax authority, sources of information on arms-length prices, price range application procedure, timeframes to be applied for the purposes of this Chapter and other procedural matters shall be determined by an order of the Minister for Finance of Georgia.

4. Controlled transactions are examined in accordance with the provisions of this Chapter under the decision of the Head of the Revenue Service.