» მუხლი 129.-1 . საერთაშორისო კონტროლირებულ ოპერაციებთან დაკავშირებული წინასწარი შეთანხმება / Article 129-1 - Advance pricing arrangement

1. გადასახადის გადამხდელის მიმართვის საფუძველზე შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია დადოს წინასწარი შეთანხმება აღნიშნულ გადამხდელთან ამ თავის მიზნებისათვის. წინასწარი შეთანხმება იდება ოპერაციების დაწყებამდე, გარკვეული ვადით და მის ფარგლებში წინასწარ განისაზღვრება კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზედაც ოპერაციებისთვის დადგინდება ფასები. ასეთი კრიტერიუმებია, მაგალითად, მეთოდი, შედარებადი ოპერაციები და მათი შესაბამისი კორექტირებები, მომავალ ოპერაციებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი დაშვებები და ა. შ.
2. წინასწარი შეთანხმება ვრცელდება მხოლოდ იმ პირზე, რომლის მიმართაც დაიდო იგი. ამასთანავე, წინასწარ შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის საფუძველზედაც დაიდო იგი.
3. თუ პირი მოქმედებს წინასწარი შეთანხმების შესაბამისად, დაუშვებელია მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ წინასწარი შეთანხმების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება და გადასახადის ან/და სანქციის დარიცხვა.
4. წინასწარი შეთანხმება არ გამოიყენება, თუ:
ა) მასში აღნიშნული ფაქტები და გარემოებები, რომლებიც გავლენას მოახდენდა წინასწარ შეთანხმებაზე, არ შეესაბამება არსებულ ფაქტებსა და გარემოებებს;
ბ) გაუქმდა ან შეიცვალა საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის საფუძველზედაც დაიდო წინასწარი შეთანხმება.
5. საქართველოს კანონმდებლობის ნორმამ, რომელიც ამძიმებს გადასახადის გადამხდელის მდგომარეობას და რომელსაც მიეცა უკუქცევითი ძალა, არ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ ნორმის ამოქმედებამდე დადებული წინასწარი შეთანხმების შესაბამისად განხორციელებულ ოპერაციებზე.
6. პირის მიერ წინასწარი შეთანხმების დადების მიზნით წარმოდგენილი ინფორმაცია განეკუთვნება საგადასახადო საიდუმლოებას.
7. თუ გადასახადის გადამხდელის მიერ განცხადებული ფასი საბაზრო პრინციპის შესაბამისია, მას არ დაეკისრება ამ კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა მხოლოდ იმის საფუძველზე, რომ მან დაარღვია ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული წინასწარი შეთანხმების პირობა.

1. Based on a taxpayer’s application, the Head of the Revenue Service may sign an advance pricing arrangement with the taxpayer for purposes of this Chapter. An advance pricing arrangement is made before the commencement of a transaction, for a fixed period of time; it determines a set of criteria for determining the transfer pricing for those transactions. Such criteria include methods, comparable transactions and appropriate adjustments to them, as well as critical assumptions as to future transactions, etc.

2. An advance pricing arrangement shall apply only to the person in relation to whom it has been concluded. At the same time, an advance pricing arrangement shall make a reference to the provision of the legislation of Georgia on which it is based.

3. If a person acts under an advance pricing arrangement, a controlling authority shall in no event make a decision or charge taxes and/or penalties that contradict the advance pricing arrangement.

4. An advance pricing arrangement shall not apply if:

a) the facts and circumstances indicated in the advance pricing arrangement which would have affected the advance pricing arrangement, do not correspond to the actual facts and circumstances;

b) the provision of the legislation of Georgia on which the advance pricing arrangement was based, has been abolished or amended.

5. The provision of the legislation of Georgia that is unfavourable to a taxpayer and that has been given a retroactive force shall not affect the transactions performed under an advance pricing arrangement signed before the provision took effect.

6. The information provided by a person for signing an advance pricing arrangement shall be treated as a tax secret.

7. If the price declared by a taxpayer is in accordance with the concept of an arm’s length transaction, the taxpayer shall not be held liable under this Code just because he/she has violated a condition of the advance pricing arrangement referred to in the first paragraph of this article.