» მუხლი 128. საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების მეთოდები / Article 128 – Transfer pricing methods

1. დასაბეგრი მოგების ოდენობის საბაზრო პრინციპთან შესაბამისობის განსაზღვრის მიზნით საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასებისათვის მიღებულია შემდეგი მეთოდები:
ა) შედარებადი დამოუკიდებელი ფასის მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციით გადაცემულ საქონელსა და მომსახურებაზე დადებული ფასი უდარდება შედარებადი დამოუკიდებელი ოპერაციით გადაცემულ საქონელსა და მომსახურებაზე დადებულ ფასს;
ბ) გადაყიდვის ფასის მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციით შესყიდული საქონლის დამოუკიდებელი ოპერაციით გაყიდვისას მიღებული მარჟა უდარდება შედარებადი და დამოუკიდებელი ოპერაციებით შესყიდული საქონლის შედარებადი დამოუკიდებელი ოპერაციით გაყიდვისას მიღებულ მარჟას;
გ) ფასნამატის მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით ფასნამატი, რომელიც დადებულია საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციის ფარგლებში საქონლის ან მომსახურების მიწოდებისას პირდაპირ და არაპირდაპირ გაწეულ ხარჯებზე, უდარდება ფასნამატს, რომელიც დადებულია შედარებადი დამოუკიდებელი ოპერაციის ფარგლებში საქონლის ან მომსახურების მიწოდებისას პირდაპირ და არაპირდაპირ გაწეულ ხარჯებზე;
დ) ოპერაციის სუფთა მარჟის მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით საწარმოს მიერ საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციის ფარგლებში შესაბამისი მაჩვენებლის (მაგალითად: დანახარჯები, გაყიდვები, აქტივები) მიმართ მიღებული სუფთა მოგების მარჟა უდარდება შედარებადი დამოუკიდებელი ოპერაციის ფარგლებში მიღებული სუფთა მოგების მარჟას იმავე მაჩვენებლის მიმართ;
ე) ოპერაციის მოგების გაყოფის მეთოდი. აღნიშნული მეთოდით საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციის მონაწილე თითოეულ საწარმოს მიეკუთვნება ამ ოპერაციიდან მიღებული მოგების/ზარალის ის წილი, რომელსაც, სავარაუდოდ, მიიღებდა დამოუკიდებელი საწარმო შედარებადი დამოუკიდებელი ოპერაციის ფარგლებში.
2. საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციის საბაზრო პრინციპის შესაბამისი ფასი განისაზღვრება საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციის შეფასების შემთხვევის მიმართ ყველაზე უკეთ მისასადაგებელი მეთოდით.

1. The following transfer pricing methods shall apply to determine the conformity of the amount of taxable profit with the concept of an arm’s length transaction:

a) Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method. This method compares the price charged for property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled transaction;

b) Resale Price Method. This method compares the margin arising from the sale in an uncontrolled transaction of goods purchased in a controlled transaction with the margin arising from the sale in a comparable uncontrolled transaction of goods purchased in comparable and uncontrolled transactions;

c) Cost Plus Method. Under this method, a cost plus mark-up that is added to the direct or indirect costs incurred for the supply of goods or services in a controlled transaction is compared with the cost plus mark-up that is added to the direct or indirect costs incurred for the supply of goods or services in a comparable uncontrolled transaction;

d) Transactional Net Margin Method. Under this method, the net profit margin obtained by an enterprise in a controlled international transaction in relation to the appropriate indicator (e.g. sales, costs, assets) is compared to the net profit margin obtained in a comparable uncontrolled transaction in relation to the appropriate indicators;

e) Transactional Profit Split Method. Under this method, a portion of the profit/loss received from the transaction, which an independent enterprise would presumably have earned in a comparable uncontrolled transaction, is attributed to each enterprise involved in the controlled transaction.

2. The arm’s length price of a controlled transaction shall be determined by the method that best suits each particular transfer pricing instance.