» მუხლი 126. ცნებების მნიშვნელობა ამ თავის მიზნებისათვის / Article 126 - Meaning of the concepts for the purposes of this Chapter

ა) ერთი პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს მეორე პირის მართვაში, კონტროლში ან კაპიტალში;
ბ) ერთი და იგივე პირები პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობენ ორი პირის მართვაში, კონტროლში ან კაპიტალში.
2. პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს საწარმოს მართვაში, კონტროლში ან კაპიტალში, თუ:
ა) იგი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს საწარმოს 50 პროცენტზე მეტს;
ბ) იგი პრაქტიკულად ახორციელებს საწარმოს სამეწარმეო გადაწყვეტილებების კონტროლს.
3. დამოუკიდებელი არიან პირები, რომლებიც არ არიან ურთიერთდამოკიდებული.
4. ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის ნებისმიერი ოპერაცია კონტროლირებულია.
5. დამოუკიდებელ პირებს შორის ნებისმიერი ოპერაცია დამოუკიდებელია.
6. მარჟა არის რენტაბელობის კოეფიციენტი, რომელიც გამოიანგარიშება ისეთი მაჩვენებლების თანაფარდობით, როგორიცაა, მაგალითად, შესყიდვების, გაყიდვების, დანახარჯებისა და აქტივების მაჩვენებლები.
7. ოპერაციის პირობა ნიშნავს საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების მეთოდით სარგებლობისას გამოყენებულ ფინანსურ ან სხვა შესაბამის მაჩვენებელს.

1. Two persons shall be related if:

a) one person directly or indirectly participates in the management, control or capital of the other person;

b) the same persons directly or indirectly participate in the management, control or capital of two persons.

2. A person directly or indirectly participates in the management, control or capital of an enterprise if:

a) he/she directly or indirectly owns over 50% of an enterprise;

b) he/she actually controls the business decisions of an enterprise.

3. Persons that are not related shall be independent.

4. Any transaction between related persons shall be a controlled transaction.

5. Any transaction between independent persons shall be an uncontrolled transaction.

6. Margin is a rate of profitability calculated as the ratio of such indicators as purchases, sales, expenses and assets.

7. Transaction conditions shall mean the financial or other relevant indicators used in applying a transfer pricing method.