☻ თავი 16. საერთაშორისო დაბეგვრა და გადასახადებისაგან თავის არიდების აღკვეთა / Chapter XVI - International Taxation and Prevention of Tax Evasion