– მუხლი 118. სადაზღვევო შენატანების ხარჯების გამოქვითვა / Article 118 - Deducting insurance premium expenses

დაზღვევის ხელშეკრულების საფუძველზე დამზღვევთა ან/და დაზღვეულთა მიერ გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით), ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სადაზღვევო შენატანები, გარდა დაზღვეულის მიერ საპენსიო დაზღვევის ხელშეკრულების მიხედვით გადახდილი სადაზღვევო შენატანებისა, ექვემდებარება გამოქვითვას.

Insurance premiums paid and/or payable (using an accrual basis method) under an insurance contract by the policyholders and/or the ensured in connection with economic activity, except for the insurance premiums paid by the insured under a pension insurance contract, shall subject to deduction.