– მუხლი 116. წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის შეზღუდვა / Article 116 - Limiting the deduction of entertainment expenses

ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ პირს უფლება აქვს, გამოქვითოს წარმომადგენლობითი ხარჯები არა უმეტეს საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 1 პროცენტის ოდენობით.

Persons carrying on economic activity may deduct entertainment expenses up to a maximum of 1% of gross income received during a tax year.