– მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა / Article 115 - Deducting fixed asset repair expenses

1. ამ კოდექსის 111-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ თითოეულ ჯგუფში შემავალ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა დასაშვებია ყოველწლიურად, საანგარიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის 5 პროცენტამდე ოდენობით.
2. თანხა, რომელიც აღემატება ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილ ზღვრულ დონეს, ზრდის შესაბამისი ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს.
3. ამ კოდექსის 112-ე მუხლით გათვალისწინებული საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვის უფლების გამოყენებისას რემონტის ხარჯები გამოიქვითება სრულად, ამ მუხლით განსაზღვრული შეზღუდვის გაუთვალისწინებლად.
4. იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯები, თუ მისი ჩატარება ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული არ არის საიჯარო გადასახდელების შემცირების ხარჯზე, ექვემდებარება ძირითად საშუალებათა მიმღებთან კაპიტალიზებას და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქმნის ცალკე ჯგუფს, რომლის დროსაც:
ა) გაწეული ხარჯები ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება ამ კოდექსით ძირითად საშუალებათა მიმართ დადგენილი ამორტიზაციის ნორმების მიხედვით, 15 პროცენტის ოდენობით;
ბ) ხელშეკრულების ვადის გასვლის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ ხორციელდება ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება, აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება და დარჩენილი თანხა ერთობლივი შემოსავლიდან არ გამოიქვითება. ამასთანავე, ძირითადი საშუალების მეიჯარისთვის დაბრუნება არ ითვლება მიწოდებად.
5.  (ამოღებულია - 26.12.2013, №1886).

1. Repair expenses of fixed assets in each group under Article 111(3) of this Code may be deducted annually up to 5% of the book value of the group at the end of the tax year preceding the reporting year.

2. The amount exceeding the limit set by the first paragraph of this article shall increase the book value of the group concerned.

3. In exercising the right of full deduction of the value of fixed assets under Article 112 of this Code, repair expenses shall be deducted in full, notwithstanding the limitation provided for in this article.

4. Repair expenses of fixed assets taken under lease, unless a contract provides for the reduction of rental charges in exchange for the repairs, expenses shall be capitalised with the recipient of fixed assets and shall form by the end of the reporting period a separate group. In that case:

a) expenses incurred shall be deducted from gross income according to the depreciation rates set by this Code for fixed assets at 15%;

b) if a fixed asset is returned to the lessor in the event of expiry or early termination of the contract, the book value of the group shall be equal to zero and the remaining sum shall not be deducted from gross income. At the same time, the return of fixed assets to the lessor shall not be regarded as supply.

5. (Deleted - No 1886, 26.12.2013).