– მუხლი 114. ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის წესი ( ამოღებულია ) / Article 114 - (Deleted)

ამოღებულია (13.10.2011. N5118)