– მუხლი 111. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები ძირითად საშუალებათა მიხედვით / Article 111 - Depreciation charges and deductions according to fixed assets

1. ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ძირითად საშუალებათა საამორტიზაციო ანარიცხები გამოიქვითება ამ მუხლით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით.
2. ამორტიზაცია არ ერიცხება მიწას, ხელოვნების ნიმუშებს, სამუზეუმო ექსპონატებს, ისტორიული მნიშვნელობის მქონე ობიექტებს (გარდა შენობა-ნაგებობებისა) და სხვა არაამორტიზებად აქტივებს. ამასთანავე, ამორტიზაცია არ ერიცხება 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითად საშუალებას და ბიოლოგიურ აქტივს. 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალება მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ექსპლუატაციაში გადაეცა, ხოლო ბიოლოგიურ აქტივზე გაწეული ხარჯი გამოიქვითება იმ საანგარიშო წელს, როდესაც იგი ფაქტობრივად იქნა გაწეული.
3. ძირითადი საშუალებები, რომლებიც ამორტიზაციას ექვემდებარება, ჯგუფდება ამორტიზაციის შემდეგი ნორმების მიხედვით:


ჯგუფის ნომერი

ძირითადი საშუალებები

ამორტიზაციის ნორმა (%)

 1

მსუბუქი ავტომობილები; ავტოსატრაქტორო ტექნიკა გზებზე გამოსაყენებლად; ავეჯი ოფისისათვის; საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა; სატვირთო ავტომობილები, ავტობუსები, სპეციალური ავტომობილები და ავტომისაბმელები; მანქანები და მოწყობილობა მრეწველობის ყველა დარგისათვის, სამსხმელო წარმოებისათვის; სამჭედლო-საწნეხი მოწყობილობა; სამშენებლო მოწყობილობა; სასოფლო-სამეურნეო მანქანები და მოწყობილობა.

20

 

2

სპეციალური ინსტრუმენტები, ინვენტარი და მოწყობილობა; კომპიუტერები, მონაცემთა დამუშავების პერიფერიული მოწყობილობები და აღჭურვილობა; ელექტრონული მოწყობილობა.

20

3

სარკინიგზო, საზღვაო და სამდინარო სატრანსპორტო საშუალებები; ძალოვანი მანქანები და მოწყობილობა; თბოტექნიკური მოწყობილობა, ტურბინული მოწყობილობა, ელექტროძრავები და დიზელგენერატორები, ელექტროგადაცემისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; მილსადენები.

8

4

შენობები, ნაგებობები.

5

5

ამორტიზებადი აქტივები, რომლებიც შეტანილი არ არის სხვა ჯგუფებში.

15

 

4. თითოეული ჯგუფის საამორტიზაციო ანარიცხების ოდენობა გამოიანგარიშება საგადასახადო წლის ბოლოს ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსიდან, ამ მუხლის მე-3 ნაწილში მითითებული ამორტიზაციის ნორმების შესაბამისად.
5. შენობებსა და ნაგებობებს (შემდგომში – ნაგებობა) ამორტიზაცია დაერიცხება თითოეულ ნაგებობაზე ცალ-ცალკე. შესაბამისად, თითოეული ნაგებობა ცალკე ჯგუფად განიხილება.
6. საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს შეადგენს შემდეგი წესით განსაზღვრული თანხა – საანგარიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი :
ა) მცირდება:
ა.ა) საანგარიშოს წინა საგადასახადო წელს დარიცხული ამორტიზაციის თანხით;
ა.ბ) ამ მუხლის მე-8 და მე-9 ნაწილების შესაბამისად წარმოებული გამოქვითვების თანხით;
ა.გ) საანგარიშო საგადასახადო წლის განმავლობაში ჯგუფის ძირითად საშუალებათა რეალიზაციის თანხით, ხოლო ძირითად საშუალებათა უსასყიდლოდ მიწოდებისას – საბაზრო ღირებულებით;
ბ) იზრდება:
ბ.ა) საანგარიშო საგადასახადო წლის განმავლობაში ჯგუფისათვის დამატებული, ამ კოდექსის 148-ე მუხლის თანახმად განსაზღვრული ძირითად საშუალებათა (გარდა ძირითადი საშუალებებისა, რომლებიც ამორტიზაციას არ ექვემდებარება) ღირებულებით;
ბ.ბ) საანგარიშო საგადასახადო წლის განმავლობაში ძირითად საშუალებებზე გაწეული რემონტის ხარჯების ზღვრული დონის ზემოთ არსებული თანხით, ამ კოდექსის 115-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.
7. თუ საგადასახადო წლის განმავლობაში ჯგუფის ძირითად საშუალებათა რეალიზაციის თანხა, ხოლო ძირითად საშუალებათა უსასყიდლოდ მიწოდებისას – მათი საბაზრო ღირებულება, აღემატება ჯგუფის ღირებულებით ბალანსს წლის ბოლოსთვის, ნამეტი თანხა ჩაირთვება ერთობლივ შემოსავალში და ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლდება.
8. თუ ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის თანხა წლის ბოლოსთვის 1000 ლარზე ნაკლებია, ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის თანხა ექვემდებარება გამოქვითვას.
9. თუ ჯგუფის ყველა ძირითადი საშუალება რეალიზებულია ან ლიკვიდირებულია, ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის თანხა წლის ბოლოსთვის ექვემდებარება ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას.
10. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, მე-2 და მე-3 ჯგუფებზე გამოიყენოს დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმა, მაგრამ არა უმეტეს ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შესაბამისი ნორმის ორმაგი ოდენობისა.
11. ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ძირითად საშუალებათა საამორტიზაციო ანარიცხების გამოქვითვის უფლება არა აქვს არამეწარმე ფიზიკურ პირს.
12. ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგით გაცემული თითოეული ძირითადი საშუალება ცალკე ჯგუფად აღირიცხება. მასზე საამორტიზაციო ანარიცხები გამოიქვითება სალიზინგო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულების ოდენობით, რომელიც განისაზღვრება ლიზინგის პირობებისა და ამ ძირითადი საშუალების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის გათვალისწინებით.
13. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალების ლიზინგის გამცემისათვის დაბრუნების შემთხვევაში ეს ძირითადი საშუალება რჩება იმავე ჯგუფში და შემდგომ ლიზინგით გაცემამდე მასზე საამორტიზაციო ანარიცხების დარიცხვა ჩერდება.
14.  (ამოღებულია - 26.12.2013, №1886).

1. The depreciation charges of fixed assets used for economic activity shall be deducted under this article.

2. Depreciation shall not be charged against land, works of art, museum exhibits, objects (other than buildings) of historical significance, and other non-depreciable assets. At the same time, depreciation shall not be charged against a fixed asset and biological asset with a value of up to GEL 1 000. A fixed asset with a value of up to GEL 1 000 shall be fully deducted from gross income in the tax year in which it is put into service, and the expenses incurred for a biological asset shall be deducted from gross income in the tax year in which they were actually incurred.

3. Fixed assets subject to depreciation shall be grouped according to the following depreciation rates:

Group number

 

Fixed Assets

 

Depreciation rate, %

 

1

Motor cars; motor and tractor equipment to be used on roads; office furniture; motor transport rolling stock; trucks, buses, special vehicles and trailers; machinery and equipment for all fields of industry, foundry industry; forging and pressing equipment; construction equipment; agricultural machinery and equipment.

20

 

2

 

Special instruments, fittings and equipment; computers, data processing peripheral equipment and devices; electronic devices.

20

 

3

Railway, sea and river transport; power machinery and equipment; heating equipment, turbine equipment, electric motors and diesel generators, power transmission and communication facilities; pipelines.

8

 

4

Buildings, structures.

5

5

Depreciable assets not included in other groups.

15

 

4. The amount of depreciation charges for each group is calculated from the book value of a group at the end of a tax year in accordance with the depreciation rates indicated in the third paragraph of this article.

5. Buildings and structures (‘buildings’) depreciation shall be charged against each building separately. Accordingly, each building shall be regarded as a separate group.

6. The book value of a group at the end of a tax year shall be the amount calculated as follows: the book value of a group at the end of a tax year preceding the reporting year:

a) shall be reduced:

a.a) by the depreciation amount charged in the tax year preceding the reporting year;

a.b) by the amount of deductions made under the eighth and ninth paragraphs of this article;

a.c) by the amount derived from the sale of fixed assets of a group during a reporting tax year, and in the event of gratuitous supply of fixed assets, by market value;

b) shall be increased:

b.a) by the value of fixed assets specified in Article 148 of this Code (other than non-depreciable fixed assets) added to the group in the reporting tax year;

b.b) by the amount that exceeds the maximum limit for repair expenses incurred on fixed assets during a reporting tax year, in accordance with Article 115(2) of this Code.

7. If the amount from the sale of fixed assets of a group during a tax year, and in the case of a gratuitous supply of fixed assets – their market price, exceeds the book value of the group at the end of the year, the surplus amount shall be included into gross income and the book value of the group shall be equal zero.

8. If the amount of the book value of a group at the end of the year is less than GEL 1 000, the amount of the book value of the group shall be subject to deduction.

9. If all fixed assets of a group are sold or liquidated, the amount of the book value of the group shall be subject to deduction from gross income.

10. Taxpayers may apply an accelerated depreciation rate to the second and third groups but the rate shall not exceed double the amount of the respective rate provided for in the third paragraph of this article.

11. A non-entrepreneur natural person may not deduct depreciation charges against fixed assets used for economic activity.

12. Each fixed asset leased by a lessor shall be classified as a separate group. Depreciation charges for such assets shall be deducted in the amount of discounted value of leasing fees that are calculated according to the leasing conditions and the book value of the group of such fixed assets.

13. Where a leased fixed asset is returned to the lessor after expiry or termination of a lease contract, such fixed asset shall remain in the same group and the deduction of depreciation charges against it shall be suspended pending its subsequent transfer by lease.

14. (Deleted - No 1886, 26.12.2013).