– მუხლი 109. სარეზერვო ფონდებში გადარიცხვების გამოქვითვა / Article 109 - Deduction of allocations to reserve funds (Deleted)

1. იურიდიულ პირს, რომელიც ეწევა ლიცენზირებულ სადაზღვევო საქმიანობას, უფლება აქვს, საანგარიშო წლის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით გაანგარიშებული იმავე საანგარიშო პერიოდის „სადაზღვევო/დამდგარი ზარალები, ნეტო“, გარდა შემოსავლისა რეგრესიდან და გადარჩენილი ქონებიდან.
2. ბანკები და საკრედიტო კავშირები სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გამოქვითვას ახორციელებენ კომერციული ბანკების მიერ აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნისა და გამოყენების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით.
3. სალიზინგო კომპანიას უფლება აქვს, საანგარიშო პერიოდის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს ლიზინგიდან წარმოშობილ ვადაგადაცილებულ მოთხოვნებზე რეზერვების ხარჯები საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.

4225-რს 2019 წლის 1 იანვრიდან

2​-1. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გამოქვითვას ახორციელებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების ფორმირების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით.

5092-IIს 2019 წლის 1 იანვრიდან

109-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.
1. A legal person engaged in a licensed insurance business may deduct from the gross income of a reporting year ‘insurance losses /losses incurred, net’ of the same reporting period, calculated in the manner prescribed by the National Bank of Georgia, except for the income from recourse and from salvaged property.

2. Banks and credit unions deduct loan loss reserves as prescribed by the National Bank of Georgia for commercial banks for classifying assets and creating and using loan loss reserves.

3. A leasing company may deduct, as prescribed by the Minister for Finance of Georgia, from the gross income of a reporting period the expenses of lease loss reserves.

[Article 109 – (Deleted) (Shall become effective from 1 January 2019)]