– მუხლი 107. პროცენტების გამოქვითვის შეზღუდვა / Article 107 - Limiting interest deductions

1. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის გათვალისწინებით, კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან/და გადასახდელი (დარიცხვის მეთოდის გამოყენების მიხედვით) პროცენტები გამოიქვითება არა უმეტეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წლიური პროცენტის ფარგლებში, შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად.
2. საწარმოში, რომლის წილის (აქციების) 20 პროცენტზე მეტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეკუთვნის მოგების გადასახადისაგან განთავისუფლებულ იურიდიულ პირს, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული გამოსაქვითი პროცენტების თანხის ზღვრული ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს გადამხდელის მიერ პროცენტის სახით მიღებული ნებისმიერი შემოსავლის თანხისა და პროცენტის სახით მიღებული შემოსავლისა და პროცენტის სახით გაწეული ხარჯის გაუთვალისწინებლად განსაზღვრული დასაბეგრი მოგების 50 პროცენტის ოდენობის თანხის ჯამს.

1. Taking into consideration the second paragraph of this article, interest paid and/or payable (under an accrual method) for a credit (loan) shall be deducted within limits not higher than the annual interest rate set by the Minister for Finance of Georgia, in proportion to the period concerned.

2. In an enterprise, more than 20% of the interest (shares) of which is directly or indirectly held by a legal person exempt from the tax on profits, the maximum amount of interest deductible under the first paragraph of this article shall not exceed the total of any interest income earned by a taxpayer and 50% of the total amount of taxable profit calculated without regard to interest income earned and interest expenses incurred.