– მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო ანარიცხების სრულად გამოქვითვა / Article 112 - Full deduction of depreciation charges of fixed assets

1. ძირითადი საშუალებების მიმართ, გარდა საწარმოს კაპიტალში შეტანილისა, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, სრულად გამოქვითოს ამ აქტივების ღირებულება იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
2. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლების გამოყენების შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია იგივე მეთოდი გამოიყენოს ყველა შემდგომი შესყიდული (წარმოებული) ძირითადი საშუალების მიმართ.
3. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის შემთხვევაში:
ა) აღნიშნული ძირითადი საშუალებები არ შეიტანება ამ კოდექსის 111-ე მუხლით გათვალისწინებული ჯგუფის ღირებულებით ბალანსში;
ბ) შემდგომში ასეთი აქტივების მიწოდებისას მიღებული ან/და მისაღები თანხები, ხოლო ასეთის არარსებობისას – საბაზრო ღირებულება დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას.
4. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს უფლება არ აქვს, არჩეული გამოქვითვის ნორმა შეცვალოს 5 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, გამოქვითვის ასეთი ნორმის არჩევა უნდა მოხდეს იმ საგადასახადო წელს, როდესაც ძირითადი საშუალებები ექსპლუატაციაში შევიდა.
5. ძირითადი საშუალებების ღირებულების სრულად გამოქვითვის უფლება არ ვრცელდება ისეთ ძირითად საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ამორტიზაციას.

1. A taxpayer may fully deduct the value of fixed assets, except for those contributed to the enterprise’s capital, in the tax year in which the fixed assets are put into service.

2. If a taxpayer exercises the right of full deduction of the value of fixed assets, the taxpayer shall apply the same method in respect of all subsequently purchased (manufactured) fixed assets.

3. When fully deducting the value of fixed assets:

a) the fixed assets shall not be included in the book value of the group provided for in Article 111;

b) the amounts received and/or receivable from subsequent supply of such assets, and in the absence of such amounts – market value without VAT, shall be included in gross income.

4. If a taxpayer fully deducts the value of fixed assets, the taxpayer may not alter the chosen deduction rate for the next five years. At the same time, the rate of deduction shall be chosen in the tax year in which the fixed assets are put into service.

5. The right of full deduction of the value of fixed assets shall not apply to non-depreciable fixed assets.