☻ თავი 15. გამოქვითვები და ზარალი / Chapter XV - Deductions and Loss