+ მუხლი 104. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი / Article 104 - Georgian source income

 
1. ამ კარის მიზნებისათვის საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს განეკუთვნება:
ა) საქართველოში დაქირავებით მუშაობით მიღებული შემოსავალი;
ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი ან სარგებელი;

გ) საქართველოში მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ამ მიზნით, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურება საქართველოში გაწეულად ითვლება, თუ:
გ.ა) მომსახურება ფაქტობრივად გაიწევა საქართველოს ტერიტორიაზე;
გ.ბ) მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ უძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს საქართველოში;


გ.გ) მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ მოძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს საქართველოში;

გ.დ) მომსახურება დაკავშირებულია საქართველოს რეზიდენტის მიერ გამოშვებულ ფასიან ქაღალდებთან;


გ.ე) მომსახურების ფაქტობრივად გაწევის ადგილი არის საქართველო და მომსახურება გაიწევა კულტურის, ხელოვნების, განათლების, ტურიზმის, დასვენების, ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სფეროებში;

გ.ვ) მომსახურების გაწევა დაკავშირებულია ტვირთების გადატანასთან ან მგზავრთა გადაყვანასთან და ტრანსპორტირების დაწყებისა და დასრულების ადგილი არის საქართველო;

გ.ზ) მომსახურების გამწევი და მომსახურების მიმღები სხვადასხვა სახელმწიფოში არიან და მომსახურების გამწევი საქართველოს რეზიდენტია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევა ხორციელდება სხვა ქვეყანაში მისი მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, რომელიც ადასტურებს, რომ მომსახურების გამწევმა სხვა ქვეყანაში (გარდა საქართველოსი) გასწია მომსახურება;

გ.თ) მომსახურების გამწევი და მომსახურების მიმღები სხვადასხვა სახელმწიფოში არიან და მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევა ხორციელდება საქართველოში მისი მუდმივი დაწესებულების, დაქირავებულის მეშვეობით ან სხვაგვარად (მათ შორის, მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯი გაწეულია საქართველოში, მიუხედავად მისი ფაქტობრივად გადახდის ადგილისა), რაც ადასტურებს, რომ მომსახურების გამწევმა საქართველოში გასწია მომსახურება;

დ) საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, მათ შორის, შემოსავალი, რომელიც მოიცავს საქართველოში ამ არარეზიდენტის მიერ იდენტური (მსგავსი) საქონლის რეალიზაციით მიღებულ ამონაგებს; აგრეთვე შემოსავალი საქართველოში გაწეული მომსახურებიდან, რომელიც მუდმივი დაწესებულების მიერ გაწეული მომსახურების იდენტურია ან მსგავსია;
ე) საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული უიმედო ვალების ჩამოწერის შედეგად ვალდებულებათა გაუქმებითა და ძირითად საშუალებათა რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი ამ კოდექსის 111-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიხედვით ან კომპენსაციის შედეგად მიღებული შემოსავლები ამ კოდექსის 146-ე მუხლის მიხედვით;
ვ) რეზიდენტი იურიდიული პირისაგან მიღებული დივიდენდი, რეზიდენტი იურიდიული პირის აქციის ან/და იურიდიულ პირში პარტნიორის წილის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი;
ზ) პროცენტი, თუ პროცენტის გადამხდელი არის საქართველოს რეზიდენტი. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა პროცენტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტი:
ზ.ა) პროცენტი ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ არარეზიდენტ პირს საქართველოში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უკავშირდება არარეზიდენტი პირის სავალო ვალდებულება, და ამ სავალო ვალდებულებასთან დაკავშირებული პროცენტის ხარჯი მიეკუთვნება მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
ზ.ბ) პროცენტი არ ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ რეზიდენტი პირი დაადასტურებს, რომ უცხო ქვეყანაში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უკავშირდება რეზიდენტი პირის სავალო ვალდებულება, და ამ სავალო ვალდებულებასთან დაკავშირებული პროცენტის ხარჯი მიეკუთვნება მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
თ) რეზიდენტის მიერ გადახდილი პენსია ან სტიპენდია;
ი) როიალტი, თუ როიალტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტია. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა როიალტის გადამხდელი საქართველოს რეზიდენტი:
ი.ა) როიალტი ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ არარეზიდენტს საქართველოში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელთან დაკავშირებითაც წარმოიშვა როიალტის გადახდის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
ი.ბ) როიალტი არ ჩაითვლება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად, თუ რეზიდენტი დაადასტურებს, რომ უცხო ქვეყანაში აქვს მუდმივი დაწესებულება, რომელთან დაკავშირებითაც წარმოიშვა როიალტის გადახდის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გაწეული თუ არა;
კ) საქართველოში არსებული ან გამოყენებული, ამ კოდექსის მე-8 მუხლის 21-ე ნაწილით განსაზღვრული უფლებების რეალიზაციით ან გადაცემით მიღებული შემოსავალი;

ლ) საქართველოში გამოყენებული მოძრავი ქონების იჯარით ან/და სხვა სახელშეკრულებო სარგებლობის უფლების გადაცემით მიღებული შემოსავალი;

მ) საქართველოში არსებული და ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უძრავი ქონებით მიღებული შემოსავალი, მათ შორის, ასეთ ქონებაში პარტნიორის წილის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი;
ნ) იმ საწარმოს აქციების ან პარტნიორის წილის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი, რომლის აქტივების ღირებულების 50 პროცენტზე მეტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ იქმნება საქართველოში არსებული უძრავი ქონების ღირებულებიდან;
ო) რეზიდენტი საწარმოდან ან საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებიდან მართვისათვის, აგრეთვე საფინანსო ან/და სადაზღვევო მომსახურებისათვის (გადაზღვევის მომსახურების ჩათვლით) მიღებული შემოსავალი;
პ) საქართველოში წარმოშობილი რისკის დაზღვევის ან გადაზღვევის ხელშეკრულების საფუძველზე სადაზღვევო შენატანების სახით მიღებული შემოსავალი;
ჟ) საქართველოსა და უცხო ქვეყნებს შორის საერთაშორისო გადაზიდვებში სატრანსპორტო მომსახურებით ან საერთაშორისო კავშირგაბმულობაში ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებით მიღებული შემოსავალი;

რ) საქართველოში საქმიანობით მიღებული სხვა შემოსავალი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემოსავლის წყაროს განსაზღვრისას მხედველობაში არ მიიღება შემოსავლის თანხის მიღების ადგილი.
3. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს არ განეკუთვნება საერთაშორისო ფინანსურ კომპანიებს შორის ფინანსური ოპერაციებიდან ან/და ფინანსური მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.

1. For the purposes of this Section, Georgian source income shall be:

a) income earned from employment in Georgia;

b) income or benefit earned from the supply of goods in the territory of Georgia;

c) income earned from the delivery of services in Georgia. For this purpose, unless otherwise provided by this article, services shall be deemed to be delivered in Georgia, if:

c.a) services are actually rendered in Georgia;

c.b) services are related directly to the immovable property located in Georgia;

c.c) services are related directly to the movable property located in Georgia;

c.d) services are related to the securities issued by a Georgian resident;

c.e) the place of actual delivery of services is Georgia and services are delivered in the sphere of culture, art, education, tourism, recreation, physical culture and sports;

c.f) the delivery of services is related to transportation of cargo or passengers, and the place of commencement and ending of transportation is Georgia;

c.g) a service provider and a service recipient are in different states and the service provider is a Georgian resident, except where the service provider delivers services through its permanent establishment in another country that confirms the fact that the service provider has delivered services in another country (other than in Georgia).

c.h) a service provider and a service recipient are in different states and the service provider delivers services in Georgia through its permanent establishment to an employee or otherwise (at the same time, the expenses related to the delivery of services by the service provider are incurred in Georgia irrespective of the place of actual payment of such expenses) that confirms the fact that the service provider has delivered services in Georgia.

d) income earned from economic activity conducted in Georgia by a non-resident’s permanent establishment, including income earned by a non-resident from the sale of identical (similar) goods in Georgia; as well as income from the services delivered in Georgia, which are identical or similar to the services delivered by a permanent establishment;

e) income from the cancellation of obligations as a result of writing off bad debts related to economic activity conducted in Georgia and income from the sale of fixed assets under Article 111(7) of this Code or income received as a result of compensation under Article 146 of this Code;

f) dividends received from a resident legal person, or income earned from the sale of shares of a resident legal person and/or a partner’s share in a legal person;

g) interest, provided the interest payer is a Georgian resident. At the same time, irrespective of whether the interest payer is a Georgian resident:

g.a) interest shall be deemed as a Georgian source income if a non-resident person has a permanent establishment in Georgia to which the non-resident’s debt obligation is related and the interest expenses related to such debt obligation is attributed to the expenses of the permanent establishment, irrespective of whether such expenses have been incurred by the permanent establishment or not;

g.b) interest shall not be deemed as a Georgian source income if a non-resident person confirms that it has a permanent establishment in a foreign country to which the non-resident’s debt obligation is related and the interest expenses related to such debt obligation is attributed to the expenses of the permanent establishment, irrespective of whether such expense has been incurred by the permanent establishment or not;

h) pension or scholarship paid by a resident;

i) royalty, if the payer of such royalty is a Georgia resident. At the same time, irrespective of whether the payer of the royalty is a Georgia resident or not:

i.a) a royalty shall be deemed as Georgian source income if a non-resident person has a permanent establishment in Georgia with respect to which the obligation to pay royalty arose, irrespective of whether such expense has been incurred by the permanent establishment or not;

i.b) a royalty shall not be deemed as a Georgian source income if a non-resident confirms that it has a permanent establishment in a foreign country with respect to which the obligation to pay royalty arose, irrespective of whether such expense has been incurred by the permanent establishment or not;

j) income earned from the sale or assignment of rights existing or exercised in Georgia provided in Article 8(21) of this Code;

k) income earned from leasing movable property used in Georgia and/or from transferring any other contractual right of use;

l) income earned from immovable property located in Georgia and used for economic activity, including income from the sale of a partner’s interest in such property;

m) income earned from the supply of shares of or partner’s interest in an enterprise, more than 50% of the value of which assets is directly or indirectly created from the value of the immovable property located in Georgia;

n) income received from a resident enterprise or a non-resident’s permanent establishment in Georgia for management, as well as financial and/or insurance services (including reinsurance services);

o) income earned in the form of insurance premiums under risk insurance or reinsurance contracts made in Georgia;

p) income earned from the provision of transport services in international carriage between Georgia and foreign countries or from the provision of telecommunication services in international communication;

q) other income earned from carrying on activities in Georgia.

2. In determining the source of income specified in the first paragraph of this article, the place of receipt of the amount of income shall not be taken into account.

3. Georgian source income shall not include income earned from financial transactions and/or financial services between international financial companies.