☻ თავი 14. ერთობლივი შემოსავალი / Chapter XIV - Gross income