‰ მუხლი 098.-4 წარმომადგენლობითი ხარჯების დაბეგვრა

5092-IIს 2017 წლის 1 იანვრიდან

1. ამ მუხლის მიზნებისათვის წარმომადგენლობითი ხარჯი განისაზღვრება ამ კოდექსის მე-8 მუხლის 33-ე ნაწილის შესაბამისად.

2. ამ კოდექსის 97-ე მუხლის მიზნებისათვის კალენდარული წლის განმავლობაში გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯის ზღვრული ოდენობაა წინა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლის 1 პროცენტი, ხოლო თუ გაწეული ხარჯი აღემატება მიღებულ შემოსავალს − გაწეული ხარჯის 1 პროცენტი.

3. საწარმოს დაფუძნების კალენდარულ წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯის ზღვრული ოდენობაა მიმდინარე კალენდარული წლის დასრულებამდე გაწეული ხარჯის 1 პროცენტი.

1. For the purposes of this article, entertainment expenses shall be defined under Article 8(33) of this Code.

2. For the purposes of Article 97 of this Code, the amount of entertainment expenses to be incurred during a calendar year shall be limited to 1 % of the income gained during a previous calendar year, and to 1 % of the expenses incurred if the expenses exceed the income gained.

3. The amount of entertainment expenses incurred during the calendar year of an enterprise establishment shall be limited to 1 % of the expenses incurred before the end of the current calendar year.