☻ თავი 13. მოგების გადასახადი / Chapter XIII - Profit Tax