☼ მუხლი 095.-6 ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმება / Article 95-6 - Revoking a flat tax payer status

1. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი უქმდება, თუ:
ა) პირი წყვეტს ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას;
ბ) პირი საგადასახადო ორგანოს მიმართავს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების მოთხოვნით;
გ) პირი ახორციელებს საქართველოს მთავრობის მიერ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისთვის ნებადართული დამატებითი საქმიანობისგან განსხვავებულ საქმიანობას;
დ) საქართველოს მთავრობის მიერ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისთვის ნებადართული დამატებითი საქმიანობის ნაწილში პირს წარმოეშვა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება ან ნებაყოფლობით გატარდა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციაში.
2. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების ერთ-ერთი პირობის (გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტისა) დადგომისას პირი ვალდებულია ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების მიზნით განცხადებით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი პირობის დადგომიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.
3. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი გაუქმებულად ითვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების პირობის დადგომის დღიდან.

1. A flat tax payer status shall be revoked if:

a) a person ceases the activity taxable by a flat tax;

b) a person applies to a tax authority for revocation of a flat tax payer status;

c) a person conducts activities different from the additional activities permitted by the Government of Georgia for a flat tax payer;

d) a person becomes liable to become registered as a VAT payer in respect of the additional activity permitted by the Government of Georgia for flat tax payers, or voluntarily becomes registered as a VAT payer.

2. If one of the conditions for revocation of the status of a flat tax payer occurs (except for paragraph 1(b) of this article), a person shall apply to a tax authority for revocation of a flat tax payer status not later than 10 business days after the condition occurs.

3. The status of a flat tax payer shall be deemed revoked from the day when the condition for revocation of the status of a flat tax payer specified in the first paragraph of this article occurs.