☼ მუხლი 095.-5 ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის პირობები / Article 95-5 - Conditions of flat rate taxation

1. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია, გარდა ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობისა, დამატებით განახორციელოს მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ ნებადართული საქმიანობა.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დამატებითი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება საერთო წესით დაბეგვრას.
3. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი არ ჩაირთვება ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის ერთობლივ შემოსავალში და შემდგომ დაბეგვრას არ ექვემდებარება.
4. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი არ იხდის მიმდინარე გადასახდელებს ფიქსირებული გადასახადის მიხედვით.
5. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერისას დოკუმენტში მიუთითოს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის შესახებ და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატის ნომერი.
6. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია მისთვის ან მის მიერ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში შეინახოს აღნიშნული დოკუმენტი.
7. ფიქსირებული გადასახადის გადახდისა და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

1. In addition to the activity taxable by a flat tax, a flat tax payer may conduct only activities permitted by the Government of Georgia.

2. Income earned from an additional activity referred to in the first paragraph of this article shall be taxed according to regular procedures.

3. Income earned from the activity taxable by a flat tax shall not be included in the gross income of a flat tax payer and shall not be subject to subsequent taxation.

4. A flat tax payer shall not pay current taxes according to a flat tax.

5. When preparing tax source documents, a flat tax payer shall indicate a flat tax payer status and a flat tax payer certificate number.

6. A flat tax payer shall retain the tax source document issued to or by him/her.

7. The procedure for payment and reporting of flat tax shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.