☼ მუხლი 095.-2 ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი / Article 95-2 - Activities taxable with flat tax

ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის სახეებს და ამ კოდექსის 95-3  მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთით დასაბეგრი საქმიანობის შემთხვევაში ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტს საქმიანობის სახეების მიხედვით განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.

The types of activities subject to a flat tax and in the case of the activities taxable at the rate specified in Article 95-3(1)(a) of this Code, the activity taxable with a flat tax according to the types of activity shall be determined by the Government of Georgia.