☼ მუხლი 093. მიკრო და მცირე ბიზნესის დეკლარაციის წარდგენა / Article 93 - Filing micro and small business tax returns

1. გარდა ამ კოდექსის 26-ე მუხლში აღნიშნული შემთხვევებისა, საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე დეკლარაციას წარუდგენენ:
ა) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი;
ბ) მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი.
2. მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტისას საგადასახადო ორგანოს 30 სამუშაო დღის ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას.
3. (ამოღებულია – 20.12.2011, №5556).
4. მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიერ დეკლარაციის წარდგენის წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

1. Except as provided for by Article 26 of this article, before 1 April of the year following a tax year, tax returns shall be filed with a tax authority according to the place of tax registration by:

a) a natural person having the status of micro business;

b) an entrepreneur natural person having the status of a small business.

2. If a natural person having the status of a micro or small business terminates economic activities in Georgia, it shall file a tax return with a tax authority within 30 business days.

3. (Deleted - No 5556, 20.12.2011)

4. Tax return filing procedures for persons having the status of micro or small business shall be prescribed by order of the Minister for Finance of Georgia.