☼ მუხლი 090. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი და გადასახადის განაკვეთები / Article 90 - Taxable income and tax rates of a small business

1. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, იბეგრება 5 პროცენტით.
2. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 3 პროცენტით, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს აქვს ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ერთობლივი შემოსავლის 60 პროცენტის ოდენობის ხარჯების (გარდა დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასის ხარჯისა) დამადასტურებელი დოკუმენტები.
3. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი შედგება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული ერთობლივი შემოსავლებისაგან, გარდა ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლებისა.

1. Taxable income of a small business shall be taxed at 5%, except as provided for in the second paragraph of this article.

2. Taxable income of a small business shall be taxed at 3% if an entrepreneur natural person having the status of a small business has documents evidencing the fact that his/her costs incurred in relation to earning gross income (except for the cost of salary paid to employees) amount to 60% of the gross income.

3. Taxable income of a small business consists of gross income earned from a Georgian-based source, except for salary income.