☼ მუხლი 087. მიკრო ბიზნესის ვალდებულებები / Article 87 - Obligations of a micro business

1. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერისას ვალდებულია დოკუმენტში მიუთითოს თავისი სტატუსის შესახებ და სტატუსის სერტიფიკატის ნომერი.
2. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი მისთვის ან მის მიერ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში ვალდებულია შეინახოს აღნიშნული დოკუმენტი.

1. When drawing up a tax source document, a person having the status of a micro business shall indicate his/her status and status certificate number in the document.

2. A person having the status of a micro business shall keep the tax source document issued by or to him/her.