☼ მუხლი 086. მიკრო ბიზნესის გადასახადისაგან გათავისუფლება / Article 86 - Exemption of a micro business from tax

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი არ იხდის საშემოსავლო გადასახადს.

A natural person having the status of a micro business shall not pay income tax.