☼ მუხლი 085. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება / Article 85 - Granting the status of a micro business

1. ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 84-ე მუხლით დადგენილ პირობებს, უფლებამოსილია მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მიზნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც გასცემს მიკრო ბიზნესის სერტიფიკატს.
2. მიკრო ბიზნესის სტატუსი მიმდინარე საგადასახადო წელს უქმდება, თუ:
ა) ფიზიკურმა პირმა საგადასახადო ორგანოს მიმართა მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმების ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით;
ბ) საგადასახადო ორგანოს მიერ ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად დადგინდა, რომ მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი აღემატება 45 000 ლარს.
გ) ფიზიკური პირი დარეგისტრირდა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად.
3. თუ მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი ამ კოდექსის 84-ე მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი მოთხოვნის (ერთობლივი შემოსავლის ოდენობის შეზღუდვა) დარღვევიდან 15 დღის ვადაში არ მიმართავს საგადასახადო ორგანოს მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მიზნით, მას გაუუქმდება მიკრო ბიზნესის სტატუსი და გამოვა სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან.
4. საგადასახადო ორგანოს მიერ მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმების და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან გამოსვლის საფუძველია ფიზიკური პირის მიერ ამ კოდექსის 84-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მოთხოვნის დარღვევა.
5. ფიზიკური პირისათვის მინიჭებული მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში ამ მომენტისთვის ფიზიკური პირის შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას:
ა) მცირე ბიზნესის სტატუსის მიღების შემთხვევაში – მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად;
ბ) სხვა შემთხვევაში – ამ კოდექსის 79-ე–82-ე მუხლების შესაბამისად.

1. A natural person who meets the conditions set out in Article 84 of this Code may apply to a tax authority for the status of a micro business. The tax authority shall issue a certificate of a micro business.

2. The status of a micro business in the current fiscal year shall be revoked if:

a) a natural person has applied to a tax authority for revocation of the status of a micro business or for receiving the status of a small business;

b) after the inventory conducted by a tax authority it has been established that the inventory balance of a natural person having the status of a micro business exceeds GEL 45 000.

c) a natural person has been registered as a VAT payer.

3. If a person having the status of a micro business does not apply to a tax authority for the status of a small business within 15 days after violating the requirement (limit on the amount of gross income) of Article 84(1) of this Code, his/her status of a micro business shall be revoked and shall be removed from special tax treatment.

4. If a natural person does not comply with the requirement of Article 84(3) of this Code, a tax authority shall revoke his/her status of a micro business and remove him/her from special tax treatment.

5. If the status of a micro business of a natural person is revoked, the income of the natural person at that moment shall be taxed:

a) if the person receives the status of a small business - as prescribed for small business;

b) in other cases – as provided in Articles 79-82 of this Code.