☼ მუხლი 083. სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები / Article 83 - Special tax treatments

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები ვრცელდება:
ა) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირებზე;
ბ) მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირებზე;
გ) ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირებზე.

Special tax treatments shall apply to:

a) natural persons having the status of a micro business;

b) entrepreneur natural persons having the status of a small business;

c) persons having the status of a fixed tax payer.