۩ კარი 05. საშემოსავლო და მოგების გადასახადები / SECTION V INCOME AND PROFIT TAXES