● მუხლი 076. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას გადასახადის გადახდის გადავადება / Article 76 - Deferment of taxes during the operation of special conditions

1. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია გადაავადოს ცალკეული გადასახადის მიხედვით გადასახადის გადახდა.
2. ცალკეული გადასახადის მიხედვით გადასახადის გადახდის გადავადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ამ კოდექსის 74-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ბრძანება უნდა ითვალისწინებდეს გადასახადის გადახდის გადავადების წესს, ფორმასა და პროცედურებს. ბრძანება უნდა მოიცავდეს:
ა) იმ გადასახადის გადამხდელთა განსაზღვრის პირობებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ გადასახადის გადახდის გადავადების კრიტერიუმებს;
ბ) გადასახადებს, რომლებზედაც გავრცელდება გადასახადის გადახდის გადავადება;
გ) პროცედურებს, რომელთა საშუალებითაც გადასახადის გადამხდელები ამ მუხლის საფუძველზე შეძლებენ გადასახადის გადახდის გადავადების მოთხოვნას და გადავადების უფლების მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას.

1. During the operation of special conditions, the Minister for Finance of Georgia may defer payment of certain types of taxes.

2. If the decision is made to defer payment of certain types of taxes, the order of the Minister for Finance of Georgia referred to in Article 74(1) of this Code shall be made in compliance with the rules, forms and procedures for tax deferment. The order shall include:

a) conditions for determining those taxpayers that meet the criteria for tax deferred;

b) taxes, to which tax deferment applies;

c) procedures, under which taxpayers can request tax deferment under this article and appeal the decisions on granting the right of deferment.