√ მუხლი 071. საბანკო დაწესებულების ვალდებულებები / Article 71 - Obligations of banking institutions

1. საბანკო დაწესებულება ვალდებულია:
ა) მეწარმე ფიზიკურ პირს ან/და საწარმოს/ორგანიზაციას გაუხსნას საბანკო ანგარიში გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი მონაცემების საფუძველზე, გარდა ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ბ) უცხოური საწარმოსათვის საბანკო ანგარიშის პირველად გახსნისას ან ამ საწარმოსათვის ბოლო ანგარიშის დახურვისას აღნიშნულის თაობაზე 3 სამუშაო დღის ვადაში (გარდა ამ ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) აცნობოს შემოსავლების სამსახურს და სამსახურის მიერ ამ ინფორმაციის მიღებამდე უცხოური საწარმოს ანგარიშიდან არ განახორციელოს გასავლის ოპერაციები. გარდა ამისა, იგი უცხოური საწარმოს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს ინფორმაციას უცხოური საწარმოს საიდენტიფიკაციო ნომრის ან/და მუდმივი დაწესებულების ფაქტობრივი მისამართის შესახებ (თუ ასეთი ინფორმაცია არსებობს ან ანგარიშის გამხსნელმა პირმა ეს ინფორმაცია ბანკს წარუდგინა);
გ) 3 სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს მის მიერ ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული პირებისათვის ანგარიშის პირველად გახსნის ან მათთვის ბოლო ანგარიშის დახურვის შესახებ და საგადასახადო ორგანოს მიერ ამ ინფორმაციის მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული პირის ანგარიშიდან არ განახორციელოს გასავლის ოპერაციები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გასავლის ოპერაცია უკავშირდება ბიუჯეტში გადასახადის თანხის გადახდას. თუ შემოსავლების სამსახურსა და საბანკო დაწესებულებას შორის დადებულია ხელშეკრულება ინფორმაციის (მათ შორის, საინკასო დავალების) ელექტრონული ფორმით გაცვლის შესახებ, ამ ქვეპუნქტში მითითებული ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვადებისა;
გ–1 ) ფიზიკური პირის მეწარმე ფიზიკურ პირად არსებობის ფაქტის დადგენიდან 3 დღის ვადაში აცნობოს საგადასახადო ორგანოს ასეთი პირის მოქმედი ანგარიშებიდან პირველის გახსნის ან მისთვის ბოლო ანგარიშის დახურვის თარიღი. თუ შემოსავლების სამსახურსა და საბანკო დაწესებულებას შორის დადებულია ხელშეკრულება ინფორმაციის (მათ შორის, საინკასო დავალების) ელექტრონული ფორმით გაცვლის შესახებ, ამ ქვეპუნქტში მითითებული ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვადისა;
დ) ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული პირების საბანკო ანგარიშიდან არ განახორციელოს გასავლის ოპერაციები (ბანკის მომსახურების საზღაურის გარდა, თუ ეს ოპერაციები არ უკავშირდება ბანკის სისტემის გარეთ საანგარიშსწორებო ოპერაციებს) გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის მითითების გარეშე;
ე) შემოსავლების სამსახურს მასთან დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრულ შემთხვევებში და ამავე ხელშეკრულებით დადგენილი ვადისა და პირობების დაცვით აცნობოს მხოლოდ ამ ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირების ანგარიშების გახსნის ან/და დახურვის შესახებ და საგადასახადო ორგანოს მიერ ამ პირების საიდენტიფიკაციო ნომრების მითითებით გამოწერილი საინკასო დავალება ან დადებული ყადაღა გაავრცელოს მათ საბანკო ანგარიშზე/ანგარიშებზე საინკასო დავალების ან/და ყადაღის ფარგლებში, რაც არ ზღუდავს საინკასო დავალების ან/და ყადაღის ფარგლების ზემოთ არსებული ფულადი სახსრების განკარგვის უფლებას, ხოლო საბანკო ანგარიშზე/ანგარიშებზე საინკასო დავალების ან/და ყადაღის ფარგლებში ფულადი სახსრების სრული მოცულობით არარსებობის შემთხვევაში გამოწერილი საინკასო დავალება ან დადებული ყადაღა ავტომატურად გაავრცელოს მათ ყველა საბანკო ანგარიშზე;
ვ) შემოსავლების სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში მიაწოდოს მას ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის ანგარიშის გახსნის ან დახურვის შესახებ აღნიშნული მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. შემოსავლების სამსახურს ამ ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება აქვს ამ კოდექსით გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადის ფარგლებში, რომელიც აითვლება ანგარიშის გახსნიდან/დახურვიდან, ხოლო სხვა შემთხვევაში ინფორმაცია შესაძლებელია გამოთხოვილ იქნეს სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. თუ შემოსავლების სამსახურსა და საბანკო დაწესებულებას შორის დადებულია ხელშეკრულება ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცვლის შესახებ, ამ ქვეპუნქტში მითითებული ინფორმაცია შესაძლებელია გამოთხოვილ იქნეს ელექტრონული ფორმით. ამ შემთხვევაში ამ ქვეპუნქტში მითითებული ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ;
ზ) საგადასახადო ორგანოს მიერ პირის საბანკო ანგარიშებზე წარდგენილი საინკასო დავალების შესასრულებლად აღრიცხვის შემდეგ დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღნიშნულის თაობაზე ამ პირის ინფორმირება, გარდა მისი ინფორმირების შეუძლებლობის შემთხვევისა.

4458-Iს 11/11/2015

თ)  „ამერიკის  შეერთებული  შტატების  მთავრობასა  და  საქართველოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების გაუმჯობესების და უცხოური ანგარიშის საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) შესრულების მიზნით“ შეთანხმების ფარგლებში გადასცეს საგადასახადო ორგანოს ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული ინფორმაცია.

2. თუ ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაციის ცნობება ხდება წერილობითი შეტყობინების საგადასახადო ორგანოში ჩაბარებით, მაშინ მისი დამოწმება ხორციელდება საბანკო ანგარიშის გახსნის შესახებ შეტყობინების მეორე ეგზემპლარზე საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, ხოლო საგადასახადო ორგანოსათვის წარდგენილი შეტყობინების 2 სამუშაო დღის ვადაში დაუმოწმებლობის შემთხვევაში შეტყობინება ავტომატურად ითვლება დამოწმებულად, შესაბამისად, ბანკს უფლება აქვს, განახორციელოს ამ ანგარიშიდან გასავლის ოპერაციები. ამასთანავე, შეტყობინების ჩაბარებად ითვლება საგადასახადო ორგანოში კორესპონდენციის მიღება.

1. A banking institution shall:

a) open a bank account for an entrepreneur natural person and/or enterprise/organisation based on documents evidencing the granting of a taxpayer identification number, except as provided by subparagraph (b) of this paragraph;

b) notify the Revenue Service of the opening of a bank account for a foreign enterprise for the first time or closing the last account of such enterprise, within three business days (except as provided by subparagraph (e) of this paragraph) and not perform any debit transactions from the account until the Revenue Service receives the notification. Furthermore, based on the information provided by a foreign enterprise, it shall provide the Revenue Service with the identification number of the foreign enterprise and/or the actual address of a permanent establishment (if such information is available or if the person opening the account has provided such information to the bank).

c) notify the relevant tax authority within three business days after the opening of an account for the first time or closing the last account of the persons indicated in subparagraph (a) of this paragraph and not perform any debit transactions from the account of the person indicated in subparagraph (a) of this paragraph within two business days after receipt of such information by the tax authority, except where a debit transaction is related to payment of taxes to the budget. If the Revenue Service and the banking institution have signed an agreement on electronic exchange of information (including collection orders), the timeframes indicated in this subparagraph shall be determined under the agreement, but they shall not exceed the timeframes provided for in this subparagraph;

c1) within three days after establishing the fact that a natural person is an entrepreneur natural person, notify a tax authority the date of the opening of the first active account and the date of closing the last account of that person. If the Revenue Service and the banking institution have concluded an agreement on electronic exchange of information (including collection orders), the timeframe indicated in this subparagraph shall be determined under the agreement, but it shall not exceed the timeframe set in this subparagraph.

d) not perform any debit transactions (other than the bank service charges, unless such transactions are related to payment transactions outside the bank system) from the account of the persons indicated in subparagraph (a) of this paragraph without indicating a taxpayer identification number;

e) notify the Revenues Service, in the cases and according to the timeframes and conditions specified in the agreement concluded with it, about the opening and/or closing of the accounts only of the persons referred to in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph and apply collection orders or seizure orders issued by a tax authority with the indication of the identification numbers of such persons, to the account(s) of such persons within the scope of the collection or seizure order, which shall not restrict the right to administer those funds that are in excess of the collection or seizure order, and if the funds on the bank account(s) are not enough to fully fulfil the collection or seizure order, automatically apply the collection or seizure order to all of their bank accounts;

f) at the request of the Revenue Service, provide it with information regarding the opening or closing of a taxpayer’s account not later than three business days after such request. The Revenue Service may request such information within the timeframe provided in this Code. The timeframe shall commence from the opening/closing of an account. In other cases information may be requested under a court decision. If the Revenue Service and a banking institution have signed an agreement on electronic exchange of information, the information specified in this subparagraph may be requested electronically. In that case, the timeframe indicated in this subparagraph shall be determined under the agreement;

g) inform the person about the registration for payment of a collection order issued by a tax authority with respect to the person’s bank accounts, except where it is impossible to inform the person.

h) transfer, within the framework of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Georgia to Improve International Tax Compliance and to Implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), to a tax authority the information provided for under this Agreement.

2. If the information specified in the first paragraph of this article is provided by submitting a written notice to a tax authority, then it shall be certified with the signature of the authorised person of the tax authority on the second copy of the notice of opening a bank account, and where the notice submitted to the tax authority is not certified within two business days, the notice shall be deemed to have been certified automatically. Accordingly, the bank may perform debit transactions from that account. At the same time, a notice shall be deemed submitted upon receipt of correspondence by a tax authority.