√ მუხლი 067. საგადასახადო დეკლარაცია / Article 67 - Tax return

1. საგადასახადო დეკლარაცია არის პირის ანგარიშგება ამ კოდექსით დადგენილი გადასახადის გამოანგარიშების შესახებ.
2. საგადასახადო დეკლარაციაში ჯამური საგადასახადო ვალდებულების თანხის გაანგარიშება ხორციელდება სრულ ლარებში. ამ მიზნით 1 ლარამდე საგადასახადო ვალდებულება ნულდება.
3. პირს უფლება აქვს, პირადად წარადგინოს საგადასახადო დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოში, აგრეთვე გაგზავნოს იგი დაზღვეული საფოსტო გზავნილით ან ელექტრონული ფორმით.
4. თუ პირი არ წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციას, ითვლება, რომ მან წარადგინა დეკლარაცია, რომლის საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია. ამ საანგარიშო პერიოდზე შემდგომ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაცია დაგვიანებულად წარდგენილად ჩაითვლება.
5. საგადასახადო დეკლარაციის ფორმებს, მისი შევსებისა და ელექტრონული დეკლარირების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

1. A tax return is a person’s statement used to assess his/her tax liabilities under this Code.

2. The amount of total tax liabilities in a tax return is computed in full laris. For this purpose, any tax liability under GEL 1 shall be zeroed.

3. A person may file his/her tax return with a tax authority in person, or may send it by registered mail or electronically.

4. If a person does not file a tax return, he/she is deemed to have filed a tax return, based upon which the amount of the assessed taxes equals zero. A tax return filed later for the given reporting period shall be deemed as late filing.

5. Tax return forms and the procedure for their completion and electronic filing shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.