٭ მუხლი 064. საგადასახადო მოთხოვნა / Article 64 - Tax notice

1. საგადასახადო მოთხოვნა არის საგადასახადო ორგანოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლის შესრულებაც სავალდებულოა ამ კოდექსით დადგენილი წესით.
2. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია პირს წარუდგინოს საგადასახადო მოთხოვნა, თუ არსებობს მისი წარდგენის ერთ-ერთი შემდეგი საფუძველი:
ა) გადასახადის დარიცხვა, რომლის გაანგარიშება საგადასახადო ორგანოს ვალდებულებაა;
ბ) გადასახადის დარიცხვის ან/და სანქციის დაკისრების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება ან საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი;
გ) ამ კოდექსის 240-ე მუხლის შესაბამისად მესამე პირზე გადახდევინების მიქცევის შესახებ გადაწყვეტილება.

4906-IIს
დ) პირისათვის იმპორტის გადასახდელის დარიცხვის შესახებ ან/და საბაჟო სანქციის შეფარდების შესახებ საბაჟო ორგანოს გადაწყვეტილება ან საბაჟო სამართალდარღვევის ოქმი.

3. წარდგენის კონკრეტული საფუძვლით პირს წარედგინება მხოლოდ ერთი საგადასახადო მოთხოვნა.
4. საგადასახადო მოთხოვნა შესრულებულად ითვლება პირის მიერ საგადასახადო მოთხოვნაში აღნიშნული თანხის გადახდის მომენტიდან.
5. საგადასახადო მოთხოვნის გამოცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

1. A tax notice is an individual administrative-legal act of a tax authority that must be complied with as provided for in this Code.

2. A tax authority shall present a tax notice to a taxpayer if there is one of the following grounds:

a) assessment of tax, the computation of which is the obligation of a tax authority;

b) the decision of a tax authority on assessing tax and/or imposing a sanction or a tax offence report;

c) the decision on serving notices of levy on third parties under Article 240 of this Code.

3. Only one tax notice shall be presented to a person based on specific grounds for presentation.

4. A tax notice shall be deemed fulfilled from the moment the person pays the amount indicated in the tax notice.

5. The procedure for issuing tax notices shall be determined by order of the Minister for Finance of Georgia.