٭ მუხლი 061. გადასახადის დარიცხვა / Article 61 - Tax assessment

1. გადასახადის დარიცხვა გულისხმობს საგადასახადო ორგანოს მიერ კონკრეტული საგადასახადო პერიოდისათვის გადასახადის თანხის აღრიცხვასა და ასახვას გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე, რომლის წარმოების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
2. გადასახადის დარიცხვის საფუძველია:
ა-1 ) ამ კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული პირის დასკვნის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით განხორციელებული საგადასახადო ანგარიშგება; 

N3581-IIს გამოქვეყნების თარიღი 15/05/2015

61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.


ბ) ინფორმაცია ამ კოდექსის 154-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად გადახდილი თანხების შესახებ;
დ) საგადასახადო ორგანოსათვის სხვა მაკონტროლებელი ან სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია პირის საგადასახადო ვალდებულების შესახებ;
ე) საგადასახადო ორგანოსთვის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, მიწაზე ქონების გადასახადის დარიცხვის მიზნებისათვის.
3. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია პირს დაარიცხოს გადასახადი თავის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, თუ პირი მას არ წარუდგენს გადასახადის დასარიცხად საჭირო ინფორმაციას.

1. Tax assessment shall mean computing by a tax authority of the tax amount payable by a taxpayer for a specific tax period and recording it in a taxpayer’s personal account card. The procedure for maintaining the card shall be determined by the Minister for Finance of Georgia.

2. Tax may be assessed based on:

a) a tax return/customs declaration;

a1) (Deleted - No 3581, 1.5.2015);

b) information on the amounts paid under Article 154(4) of this Code;

c) a tax audit report;

d) information on a person’s tax liability provided to a tax authority by other controlling or law-enforcement authorities;

e) information provided to a tax authority by the National Agency of Public Registry to assess property tax on land.

3. If a person does not present the information needed for assessment of taxes, a tax authority may charge taxes based on information available to it.