٭ მუხლი 059. საგადასახადო პერიოდი / Article 59 - Tax period

1. საგადასახადო პერიოდი არის დროის მონაკვეთი, რომლითაც განისაზღვრება პირის საგადასახადო ვალდებულება კონკრეტული გადასახადის მიხედვით.
2. თუ საწარმო/ორგანიზაცია დაფუძნდა (სახელმწიფო რეგისტრაცია გაიარა) კალენდარული წლის დაწყების შემდეგ ამ წლის 1 დეკემბრამდე, მისთვის პირველი საგადასახადო პერიოდია დროის მონაკვეთი მისი დაფუძნების (რეგისტრაციის) დღიდან ამ წლის ბოლომდე. ამასთანავე, ამ კოდექსის 21-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საწარმოს დაფუძნების დღედ ითვლება ერთობლივი საქმიანობის შესახებ ხელშეკრულების დადების დღე.
3. თუ საწარმო/ორგანიზაცია დაფუძნდა 1 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, მისთვის პირველი საგადასახადო პერიოდია დროის მონაკვეთი დაფუძნების დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
4. თუ საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია განხორციელდა კალენდარული წლის დამთავრებამდე, მისთვის უკანასკნელი საგადასახადო პერიოდია დროის მონაკვეთი ამ წლის დასაწყისიდან მისი ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის დასრულების დღემდე.
5. თუ საწარმო/ორგანიზაცია დაფუძნდა მისი ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის წლის წინა წლის 30 ნოემბრის შემდეგ, მისთვის პირველი და უკანასკნელი საგადასახადო პერიოდებია დროის მონაკვეთი დაფუძნების დღიდან ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის დასრულების დღემდე.
6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებული წესები არ გამოიყენება იმ საწარმოების/ორგანიზაციების მიმართ, რომლებსაც გამოეყო ან მიუერთდა ერთი ან რამდენიმე საწარმო/ორგანიზაცია.
7. თუ საგადასახადო პერიოდის განმავლობაში საქართველოს საწარმო/ორგანიზაცია იძენს უცხოური საწარმოს სტატუსს ან, პირიქით, უცხოური საწარმო – საქართველოს საწარმოს სტატუსს, საგადასახადო პერიოდი იყოფა ორ ნაწილად: პირველ ნაწილში საწარმო/ორგანიზაცია გადასახადის გადამხდელია თავდაპირველი სტატუსის შესაბამისად, ხოლო მეორეში – შეძენილი სტატუსის შესაბამისად.
7-1 . (ამოღებულია - 26.12.2013, №1886).
8. ამ მუხლის მე-2–მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული წესები არ გამოიყენება იმ გადასახადის მიმართ, რომლის საგადასახადო პერიოდი არ არის კალენდარული წელი.

1. Tax period shall be the period according to which a taxpayer’s tax liability is determined in relation to a specific tax.

2. If an enterprise/organisation is founded (becomes publicly registered) after the beginning of a calendar year before 1 December of that year, its first tax period shall be the period from its foundation(registration) up to the end of that year. At the same time, the day of foundation of the enterprise/organisation indicated in Article 21(1)(c) of this Code shall be the day on which a joint activities agreement is signed.

3. If an enterprise/organisation is founded from 1 December through 31 December, its first tax period shall be the period from the day of foundation up to the end of the next year, unless otherwise provided by this article.

4. If an enterprise/organisation is liquidated/reorganised before the end of a calendar year, its last tax period shall be the period from the beginning of the year up to the day when its liquidation/reorganisation ends.

5. If an enterprise/organisation is founded after 30 November of the year preceding the year of its liquidation/reorganisation, its first and last tax periods shall be the period from the date of foundation up to the day on which its liquidation/reorganisation is finished.

6. The rules provided for in the fourth and fifth paragraphs of this article shall not apply to enterprises/organisations from which one or several enterprises/organisations separated or which acquired one or several enterprises/organisations.

7. If during a tax period, a Georgian enterprise/organisation acquires the status of a foreign enterprise or a foreign enterprise acquires the status of a Georgian enterprise, the tax period shall be divided into two parts: in the first part the enterprise/organisation shall pay taxes according to its original status, and in the second part it shall pay taxes according to the acquired status.

7-1. (Deleted - No 1886, 26.12.2013)

8. The rules provided by paragraphs 2 through 4 of this article shall not apply to taxes, the tax period of which is not a calendar year.