٭ მუხლი 057. გარდაცვლილი პირის საგადასახადო ვალდებულების შესრულება / Article 57 - Payment of tax liabilities of a deceased person

1. გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანების გადახდა ეკისრება მის მემკვიდრეს სამკვიდრო ქონებაში მისი წილის პროპორციულად, სამკვიდრო მოწმობის მიღების დღიდან.
2. გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანება არის მისი გარდაცვალების თარიღის მიხედვით არსებული საგადასახადო დავალიანება.
3. გარდაცვლილი პირის მემკვიდრე ვალდებულია შეატყობინოს საგადასახადო ორგანოს სამკვიდრო მოწმობის მიღების შესახებ, თუ მისთვის ცნობილია გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანების თაობაზე.
4. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია პირს არაუგვიანეს 30 დღისა იმ დღიდან, როდესაც მისთვის ცნობილი გახდა ამ პირის მიერ სამკვიდრო მოწმობის მიღების შესახებ, გაუგზავნოს შეტყობინება საგადასახადო დავალიანების თაობაზე.
5. გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანება ჩამოიწერება, თუ:
ა) გარდაცვლილ პირს არ ჰყავს მემკვიდრე;
ბ) მემკვიდრემ უარი თქვა სამკვიდროზე;
გ) გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანების მოცულობა აღემატება მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ღირებულებას − საგადასახადო დავალიანების დარჩენილი თანხის ოდენობით.
6. მემკვიდრე, რომელიც აგრძელებს გარდაცვლილი ფიზიკური პირის ეკონომიკურ საქმიანობას, ვალდებულია:
ა) ამის შესახებ აცნობოს საგადასახადო ორგანოს;
ბ) ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე დარეგისტრირდეს გადასახადის გადამხდელად, ხოლო თუ გარდაცვლილი პირი დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი იყო − დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად;
გ) გადაიხადოს გარდაცვლილი პირის საგადასახადო დავალიანება;
დ) შეასრულოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული გადასახადის გადამხდელის სხვა ვალდებულებები.
7. მემკვიდრეს, რომელიც აგრძელებს გარდაცვლილი პირის ეკონომიკურ საქმიანობას, უფლება აქვს:
ა) მოითხოვოს გარდაცვლილი პირის მიერ ზედმეტად გადახდილი გადასახადის/სანქციის თანხის დაბრუნება ან მომავალი გადასახადის ანგარიშში ჩათვლა;
ბ) გარდაცვლილი პირის პირველადი საგადასახადო დოკუმენტები გამოიყენოს საგადასახადო ანგარიშგების დროს;
გ) წარადგინოს საგადასახადო დეკლარაციები (მათ შორის, შესწორებული) გარდაცვლილი პირის საქმიანობის პერიოდზე;
დ) ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გარდაცვლილი პირის შესაბამისი დოკუმენტები გამოიყენოს ერთობლივი შემოსავლიდან გამოსაქვითი ხარჯის დასადასტურებლად და აქციზის/დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლის მისაღებად;
ე) გააგრძელოს გარდაცვლილი პირის მიერ დაწყებული საგადასახადო დავა;
ვ) ისარგებლოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული გადასახადის გადამხდელის სხვა უფლებებით.
8. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია გააერთიანოს გარდაცვლილი პირისა და მისი მემკვიდრის პირადი აღრიცხვის ბარათები, თუ მემკვიდრე აგრძელებს გარდაცვლილი პირის ეკონომიკურ საქმიანობას.
9. მემკვიდრის მიერ გარდაცვლილი პირის ზედმეტად გადახდილი გადასახადის/სანქციის თანხის დაბრუნების ან მომავალი გადასახადის ანგარიშში ჩათვლის მოთხოვნის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო არაუგვიანეს გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენიდან 3 თვისა:
ა) ვალდებულია გარდაცვლილი პირის ზედმეტად გადახდილი გადასახადის/სანქციის თანხა ასახოს მემკვიდრის პირადი აღრიცხვის ბარათზე;
ბ) უფლებამოსილია დაადგინოს პირის პირადი აღრიცხვის ბარათზე არსებული ზედმეტად გადახდილი თანხის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, მათ შორის, საგადასახადო შემოწმების ჩატარებით;
გ) უფლებამოსილია გარდაცვლილი პირის შეუსრულებელი საგადასახადო ვალდებულებების გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამისი გადასახადის დარიცხვა განახორციელოს:
გ.ა) მემკვიდრის პირადი აღრიცხვის ბარათზე, თუ მემკვიდრე აგრძელებს გარდაცვლილი პირის ეკონომიკურ საქმიანობას;
გ.ბ) მემკვიდრის პირადი აღრიცხვის ბარათზე, არსებული ზედმეტად გადახდილი თანხის ფარგლებში, თუ მემკვიდრე არ აგრძელებს გარდაცვლილი პირის ეკონომიკურ საქმიანობას;
დ) ვალდებულია ამ ნაწილის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული პროცედურების განხორციელების შემდეგ გარდაცვლილი პირის მემკვიდრეს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაუბრუნოს ან მომავალი გადასახადის ანგარიშში ჩაუთვალოს გარდაცვლილი პირის ზედმეტად გადახდილი თანხა.
10. ამ მუხლის მე-9 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მემკვიდრის მიმართ ამ კოდექსით განსაზღვრული სანქციები არ გამოიყენება.

1. Tax arrears of a deceased person shall be paid by his/her heirs pro rata to their shares in the inheritance, from the day of receipt of an inheritance certificate.

2. Tax arrears of a deceased person shall be the tax arrears as of the day of his/her death.

3. The heir to the deceased person shall notify a tax authority of having obtained an inheritance certificate if he/she is aware of the tax arrears of the deceased person.

4. A tax authority shall send a notice of the tax arrears not later than 30 days after it becomes aware that the person obtained an inheritance certificate.

5. Tax arrears of a deceased person shall be written off, if:

a) the deceased person has no heir;

b) the heir waives the inheritance;

c) the amount of the tax arrears of the deceased person exceeds the value of the inherited property – in the amount of the outstanding amount of tax arrears.

6. An heir who continues the economic activity of the deceased person shall:

a) notify a tax authority accordingly;

b) before starting the economic activity, become registered as a taxpayer, and if the deceased person was a VAT payer, become registered as a VAT payer;

c) pay tax arrears of the deceased person;

d) fulfil a taxpayer’s other obligations under this Code.

7. An heir who continues the economic activity of the deceased person may:

a) request a refund or credit against future taxes of the taxes/penalties overpaid by the deceased person;

b) use the deceased person’s tax source documents for tax reporting;

c) present tax returns (including, adjusted ones) for the period of the deceased person’s activity;

d) where so provided by this Code, use appropriate documents of the deceased person to confirm the costs deductible from total revenue and to obtain a deduction of excise tax/VAT;

e) continue a tax dispute started by the deceased person;

f) exercise a taxpayer’s other rights under this Code.

8. A tax authority shall unite the deceased person’s and his/her heir’s personal account cards if the heir carries on with the economic activity of the deceased person.

9. If an heir requests a refund or credit against future taxes of taxes/penalties overpaid by the deceased person, within three months after receiving the request a tax authority:

a) shall transfer the amount of the tax/penalty overpaid by the deceased person to the heir’s personal account card;

b) may establish compliance of an overpaid amount on a person’s personal account card with the legislation of Georgia, including, through a tax audit;

c) in the case of detecting any outstanding tax liability of the deceased person, may impose the relevant tax;

c.a) upon the heir’s personal account card if the heir carries on the economic activity of the deceased person;

c.b) upon the heir’s personal account card, within the scope of the overpaid amount, if the heir does not carry on with the economic activity of the deceased person.

d) as prescribed by the legislation of Georgia, shall refund to the heir of the deceased person or credit against his/her future tax liabilities taxes overpaid by the deceased person, after performing the procedures under subparagraphs (a) - (c) of this paragraph.

10. In cases provided under paragraph 9(c) of this article, sanctions under this Code shall not apply to the heir.