٭ მუხლი 053. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება / Article 53 - Tax liability and its fulfilment

1. საგადასახადო ვალდებულებად ითვლება პირის ვალდებულება, გადაიხადოს ამ კოდექსით დაწესებული, აგრეთვე ამ კოდექსით დაწესებული და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ შემოღებული გადასახადი.
2. პირს საგადასახადო ვალდებულება ეკისრება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ იმ გარემოებათა წარმოქმნის მომენტიდან, რომლებიც ითვალისწინებს გადასახადის გადახდას.
3. საგადასახადო ვალდებულების შესრულებად ითვლება გადასახადის თანხის დადგენილ ვადაში გადახდა.
4. საგადასახადო ვალდებულებას ასრულებს უშუალოდ გადასახადის გადამხდელი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულება შეიძლება შეასრულოს სხვა პირმა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით.
5. ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დასაშვებია საგადასახადო ვალდებულების შესრულების წესის ან/და ვადის შეცვლა.
6. გადასახადის გადახდის დღედ ითვლება გადასახადის თანხის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვის დღე, თუ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

7. გადასახადის გადამხდელი გადასახადს იხდის საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით, გარდა არამეწარმე ფიზიკური პირისა, რომელიც გადასახადს იხდის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

N3581-IIს ამოქმედდეს 2015 წლის 1 დეკემბრიდან.

53-ე მუხლის მე-7 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
8. „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების მონაწილე მხარეთა შუამდგომლობის საფუძველზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, საგადასახადო ვალდებულებების შესრულება შეიძლება დაეკისროს იმ მხარეს, რომელიც იღებს მოგებას სახელმწიფოს კუთვნილი ნავთობისა და გაზის წილიდან.

1. Tax liability is the obligation of a taxpayer to pay taxes established by this Code, as well as taxes established by this Code and introduced by a local self-government representative body.

2. A person shall be obligated to pay taxes upon the occurrence of a taxable event as determined by the tax legislation of Georgia.

3. Tax liability shall be deemed fulfilled if the tax amount is paid within the set timeframe.

4. Tax liability shall be paid directly by a taxpayer, unless otherwise provided by the legislation of Georgia. A taxpayer’s tax liability may be paid by another person in the manner prescribed by the National Bank of Georgia.

5. The procedure and/or timeframe for payment of tax liability may be changed in the cases as provided for by this Code.

6. The day of the payment of taxes shall be the day when the tax amount is transferred into the relevant account of the Budget, unless otherwise provided by the tax legislation of Georgia.

7. (Deleted – No 3581, 1.5.2015).

8. Under the Law of Georgia on Oil and Gas, based on the application of the parties to the Production Sharing Agreement and at the decision of the Minister for Finance of Georgia, payment of tax liabilities may be imposed on the party receiving a profit from the state-owned share of oil and gas.