☻ თავი 08. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება / Chapter VIII - Tax Liability and its Fulfilment