☻ თავი 07. საგადასახადო ორგანოთა უფლებები და ვალდებულებები / Chapter VII - Rights and Obligations of Tax Authorities