۩ კარი 03. გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა / SECTION III PROVIDING INFORMATION TO TAXPAYERS AND THE SYSTEM OF GEORGIAN TAX AUTHORITIES